Voortgang

Luchtkwaliteit
In 2015 heeft de gemeenteraad de Koersnota Schone Lucht vastgesteld en daarmee richting gegeven aan de prioriteiten voor de luchtmaatregelen voor de komende jaren. Er is overeengekomen dat het programma Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nog doorloopt tot en met 2016. Daardoor kan de gemeente resterende bedragen nog  inzetten voor de uitvoering van het maatregelenpakket. Belangrijke maatregelen zijn de instelling van de milieuzone en de sloopregeling. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen, heeft het Rijk een bijdrage van € 8 mln toegezegd aan Rotterdam, als extra impuls aan de vastgestelde maatregelen.

Bodem
Het college heeft het Rotterdamse Uitvoeringsprogramma Bodem vastgesteld. Aan de hand daarvan zijn bodemonderzoeken en -saneringen geprioriteerd en uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam aan het Rijk verantwoording afgelegd over de door Rotterdam bestede rijksmiddelen tijdens de in 2015 beëindigde looptijd van het landelijke ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties’. Rotterdam heeft in 2015 intensief contact gehad met het ministerie over de toekomstige bijdragen aan de bodemsaneringsopgave. De gesprekken hierover lopen nog.

Geluidhinder
Met het oog op gezondheid en leefkwaliteit heeft de gemeente in 2015 net als in voorgaande jaren de geluidproblematiek zoveel mogelijk in samenhang met het luchtdossier aangepakt. Verkeer is een belangrijke veroorzaker van zowel geluidhinder als luchtvervuiling. De aanleg van stil wegdek is in 2015 verder uitgerold. Op plaatsen waar stil wegdek technisch niet mogelijk is of onvoldoende rendement oplevert, heeft Rotterdam met geld van het Rijk gevels laten isoleren. Er loopt onderzoek naar de vraag in hoeverre geluidsisolatiemaatregelen zijn te koppelen aan energiebesparingsmaatregelen, zodat voor Rotterdammers het verduurzamen van woningen goedkoper en makkelijker wordt.
Eind 2015 werd het drie kilometer lange geluidsscherm aan de zuidkant van de A20, tussen Kleinpolderplein en de Rotte, opgeleverd. Rijkswaterstaat heeft dit uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam.
Daarnaast heeft Rotterdam, samen met andere gemeenten in de regio en het Havenbedrijf Rotterdam, het Afsprakenkader Geluid ondertekend. Dit kader is bedoeld om industrielawaai te beperken en de geluidsbelasting te verminderen.

Risicovolle bedrijven
De veiligheid rondom risicovolle bedrijven en de versterkte aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) stond afgelopen jaar centraal. Zoals vastgelegd in het door de DCMR vastgestelde Verbeterprogramma VTH zijn verbeteracties uitgevoerd. Er is ingezet op een meer risico-gestuurde aanpak, een systematischer toezicht en een consequentere handhaving. De focus in de aanpak lag nadrukkelijk op de bedrijven met de grootste risico’s en een minder goed naleefgedrag.