Voortgang

Aanpak huisjesmelkers
De aanpak van huisjesmelkers is niet nieuw ook vóór 2015 werden huisjesmelkers aangepakt. Nieuw zijn de bestuurlijke boete en de beheerovername die de aanpak effectiever maken.
Het instrument beheerovername is het sluitstuk van de aanpak. In 2015 is één bestuurlijke boete opgelegd.  De beheerovername is nog niet nodig geweest. Betrokken eigenaren zijn hun bezit gaan opknappen.

Hennepaanpak
In het kader van de repressieve aanpak zijn 1.314 meldingen van mogelijke hennepkwekerijen ontvangen en onderzocht. In 99% van de gevallen is het onderzoek binnen één werkdag gestart. Alle geconstateerde hennepkwekerijen zijn op de dag van constatering ontmanteld. Voor het eerst sinds jaren is er een daling in het aantal ontmantelingen: van 448 naar 384. Uitgezocht wordt wat de oorzaken hiervan kunnen zijn.
Vanwege woningonttrekking voor hennepteelt zijn op het totaal van 384 ontmantelingen 108 bestuurlijke boetes opgelegd. Drie panden zijn gesloten vanwege recidive hennepteelt.

In het kader van de preventieve aanpak is voorlichting over goed verhuurderschap gegeven. Verhuurders in Rotterdam krijgen informatie en de gemeente wijst hen op maatregelen die ze kunnen nemen om illegale hennepteelt in hun panden te voorkomen.

Monumenten
In 2015 is ingezet op de doorstart van het aanwijzingsprogramma voor gemeentelijke monumenten. In samenspraak met externe erfgoedpartijen zal de gemeente jaarlijks een selectie van twintig nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten voorstellen.
Als gevolg van de uitwerking van de moties ‘Het historisch besef van Rotterdam’ en ‘Cultuurhistorie als toetsingscriterium in de ruimtelijke planvorming’ komt er de Rotterdamse Erfgoedagenda, die in het tweede kwartaal 2016 gereed zal komen. Andere resultaten van de moties zijn een nieuwe opzet voor de aanpak van Cultuurhistorische Verkenningen en voor de borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen.

Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Naast het ‘Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018 Steigers op Zuid’ zijn de ‘Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015’ vastgesteld. Ook zijn met de corporaties Woonstad, Woonbron, Vestia en Havensteder afspraken gemaakt over een gezamenlijke financiële bijdrage voor voortzetting van de stichting VVE-010.
In het uitvoeringsprogramma staat hoe eigenaren van drieduizend woningen begeleiding kunnen krijgen bij de aanpak van achterstallig onderhoud. In 2015 is de eerste tranche van de projectmatige aanpak VVE-010 van start gegaan. In Carnisse, Oud Charlois en de Molièrebuurt zijn 654 eigenaren benaderd voor een intensief begeleidingstraject. De eigenaren krijgen hulp bij het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan, kunnen gebruik maken van een stimuleringssubsidie en hebben de mogelijkheid tot lenen. Eind 2015 heeft de gemeente het online platform HouJeHuisheel.nu gelanceerd als aanvullend instrument om bewustwording over onderhoud bij particuliere eigenaren te stimuleren.
In 2016 wijst het college de tweede tranche adressen aan die in aanmerking kunnen komen voor subsidie en een leningfaciliteit die de projectmatige aanpak VVE-010 . Ook gaat in 2016 de aanpak ‘Nazorg’ van start.

Funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud
Voor de verbetering van de funderingsproblemen en achterstallig onderhoud vanuit de particuliere voorraad op de noordoever, is aansluiting gezocht bij het programma Kansrijke Wijken. In 2015 zijn de adressen vastgesteld van de particuliere eigenaren die benaderd worden voor een begeleidingstraject. Dit is gebeurd op basis van een quick-scan van de staat van onderhoud van particuliere woningen. Daarnaast is aansluiting gezocht bij de inzet van corporaties op het gebied van woningrenovaties en woningverkopen in deze wijken.

In 2015 zijn in het Kleiwegkwartier de eigenaren van 900 particuliere woningen benaderd voor een begeleidingstraject dat is gericht op het stimuleren van funderingsonderzoek. Ook in veel kansrijke wijken speelt funderingsproblematiek. Vanuit Programma Kansrijke wijken zijn in de wijk Middelland de eigenaren van 450 particuliere woningen benaderd voor een begeleidingstraject.

Naast de aanpak om funderingsonderzoek te stimuleren, worden eigenaren van woningen gestimuleerd om het achterstallig onderhoud weg te werken. Het gaat om de eigenaren van woningen in de ‘Kansrijke wijken’ het Nieuwe Westen (23 woningen), het Oude Noorden (35 woningen), het Liskwartier (47 woningen) en Middelland (90 woningen). Eigenaren kunnen hulp krijgen bij het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan en het activeren van de VvE.