Voortgang

Oppervlaktewater
In 2015 zijn alle watergangen onderhouden volgens de technische normen van het waterschap. De watergangen zijn gemaaid, een deel van de defecte beschoeiing is gerepareerd, duikers zijn doorgespoten en een aantal watergangen is gebaggerd. Zoals toegezegd bij de bestuurlijke behandeling van de nota Onderhoud kapitaalgoederen is in 2015 gestart met een grootschalige inventarisatie van verschillende objecten, zoals duikers. Deze inventarisatie wordt in 2016 afgerond.

Ontwikkelingen
In het kader van Water Sensitive Rotterdam zijn in 2015 drie pilotprojecten opgestart, waaronder de Robert Fruinstraat, waarin in de publieke en private ruimte wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen en zijn 25 adoptieprojecten (bottom up) opgestart om te komen tot uitvoeringsprojecten. Water Sensitive Rotterdam is het initiatief om binnen de water- en rioleringsprojecten meerwaarde voor de stad te creëren, zowel fysiek door verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte, vergroening en zo meer, als sociaal-maatschappelijk door participatie, sociale cohesie en dergelijke.

Waterplan 2 – Blauwe verbinding
Het project de Blauwe verbinding is de waterverbinding tussen Rotterdam-Zuid en het buitengebied. Het noordelijke deeltracé verbindt het Zuiderpark met het Zuidelijke Randpark. De werkzaamheden voor dit deeltracé zijn afgerond, op enkele kleine restpunten na. De kruising met de Slinge en Oldegaarde zijn nu vormgegeven door een oversteekplaats voor kano’s in plaats van bruggen.

Waterveiligheid
In het kader van Waterplan 2 is in 2015 verder samengewerkt met de Veiligheidsregio, waterschappen en Rijkswaterstaat aan het thema waterveiligheid. Hiervoor is in 2015 een overstromingsanalyse uitgevoerd als opmaat voor een klimaatadaptatiestrategie voor de langere termijn. Daarnaast is in 2015 gewerkt aan de verbetering van de crisisbeheersing rond overstromingen.

Spelen
Alle speeltoestellen en bijbehorende ondergronden in de openbare ruimte zijn gecertificeerd en voldoen daarmee aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Jaarlijks voert de gemeente drie inspecties uit op alle openbare speelgelegenheden. De uitkomsten uit de inspecties en het uit de inspecties voortvloeiende onderhoud houdt de gemeente bij in een digitaal logboek. Dit is geheel volgens de beheer- en onderhoudsverplichting zoals beschreven in het WAS.
In 2015 is begonnen met een Rotterdamse Speelvisie. Die visie zal in 2016 worden gepresenteerd en is nodig om te bepalen hoe de gemeente kan inspelen op behoeftes van spelende kinderen, hoe de gemeente beweging kan stimuleren en speelplekken langdurig aantrekkelijk kan houden.

Groen
In de nota Onderhoud kapitaalgoederen is het onderhoud van het stedelijk groen nader beschreven. Het onderhoudsniveaubepaalt de intensiteit en de inspanningen die de gemeente levert om de kwaliteit van het groen in stand te houden. De onderhoudskosten zijn hiervan afgeleid. Het onderhoud van groenvoorzieningen bestaat voor het grootste deel uit periodiek onderhoud. Al het geplande onderhoud voor 2015 is uitgevoerd.
Vanwege geuite zorgen over het Rotterdamse snoeiprogramma is in 2015 de communicatie verbeterd rondom de terugkerende maatregelen. Op de website www.rotterdam.nl/groen staat waarom de gemeente een maatregel moet uitvoeren, en wanneer en in welk gebied dit gebeurt. Dit heeft eind 2015 geresulteerd in meer begrip en minder klachten van bewoners over het dunnen van bosplantsoenen.
Tot slot is in 2015 is de beheeraanpak Groen ontwikkeld. De bedoeling is dat deze aanpak in 2016 door het college wordt goedgekeurd.

Bomen
Om het bomenbestand in stand te houden zijn er diverse maatregelen uitgevoerd zoals:

  • voorkoming en bestrijding van boomziekten- en plagen (iepziekte, bloedingsziekte bij kastanjes en de eikenprocessierups)
  • het snoeien van bomen
  • vervanging van zieke of onveilige bomen, vanwege de wettelijke zorgplicht

Ook is als tijdelijke opslagplaats het Bomendepot in gebruik, voor de verzorging van verplantbare grote bomen.

In 2015 is begonnen om de bomen te inspecteren op levensverwachting. Verwacht wordt dat deze inspectie in 2016 wordt afgerond. Vanuit deze gegevens kan de gemeente nóg gerichter bepalen wat de onderhoudsbehoefte is als het gaat om periodieke handelingen, het bepalen van groeiplaatsverbeteringen of boomvervangingen.

Begraven en cremeren
De gemeente Rotterdam gaat uit van een kostendekkende exploitatie op de primaire lijkbezorging. In 2015 zijn 3.037 uitvaarten verzorgd. Door de overkomst van de nadelige exploitatie van de begraafplaats Rozenburg is het kostendekkingspercentage 99%. De handhaving van een kostendekkingsgraad is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal uitvaarten.
In 2013 is het crematorium Laurentius geopend. Dit is een particulier crematorium op de rooms-katholieke begraafplaats Crooswijk. Dit crematorium heeft inmiddels meer dan 700 crematies op jaarbasis (2015). Dit beïnvloedt de totale aantallen crematies bij de gemeente Rotterdam.

Ontwikkeling
Het grafkelderkwadraat op begraafplaats Crooswijk is een cultuurhistorisch monument uit 1832, dat volledig gerestaureerd moet worden. Voor 2018-2019 is bij de gemeenteraad een investeringskrediet aangevraagd om de dekplaten van de grafkelders te restaureren. Tijdens de restauratie van de dekplaten kan de gehele grafkelder geïnspecteerd worden. Daarna moet krediet worden gevonden om de renovatie van de fundering uit te laten voeren.

Ondergrond

BOOR
In 2015 won de gemeente Rotterdam met de Tijdtrap de prijs der Nederlandse Publieksarcheologie. In samenwerking met BOOR, Havenbedrijf Rotterdam en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd op een groot internationaal symposium onder andere de vondsten van de Yangtzehaven gedeeld. Tot slot is ook het rapport ‘Rotterdam Timmerhuis’ over de opgravingen van het Timmerhuis opgeleverd.

Kabels en leidingen 
In 2015 is de bestaande regelgeving herzien, waarmee een bijdrage is geleverd aan de doelstelling van lastenverlichting. Zowel de telecommunicatieverordening, de leidingenverordening, het handboek leidingen als de Schaderegeling Ingravingen Rotterdam zijn herzien.

De ontwikkeling van risicogestuurd beheer voor de ondergrond en het benoemen van de voor assetmanagement benodigde criteria en kernwaarden, werden in 2015 ingevoerd. Bij de ontwikkeling van het beheer van de ondergrond zoekt de gemeente aansluiting bij het beleid dat het Rijk in 2016 zal presenteren in haar Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG).

Ontwikkeling
In 2015 is de verleidingskaart ondergrond ontwikkeld. Met deze kaarten kunnen bovengrondse en ondergrondse ontwikkelingen beter op elkaar worden afgestemd en kan er integraler gewerkt worden.