Voortgang

Gemeentelijk rioleringsplan
In 2015 heeft de gemeente in de stad ruim 42 kilometer riolering vervangen, een ‘tweede Rotterdamse marathon’. Daarmee is de totale collegeopgave over de periode 2011-2015 uit het GRP3 (Gemeentelijk Rioleringsplan) gehaald en is gestart met de voorbereidingen voor de opgave in GRP4. In de GRP3-periode werd in totaal 190 kilometer riolering vervangen.
Voor het in stand houden en het goed laten functioneren van de riolering is het dagelijks onderhoud aan de riolering volgens plan uitgevoerd: kolken en lijngoten zijn gereinigd, delen van de riolering zijn geïnspecteerd en gereinigd en er is periodiek onderhoud aan gemalen uitgevoerd.
In december 2015 is het nieuwe GRP4 (2016-2020) door de gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld.

Rotterdamse samenwerking in de afvalwaterketen (RoSa)
Het afgelopen jaar was de gemeente samen met de waterschappen en de gemeente Capelle aan den IJssel binnen het samenwerkingstraject RoSA actief met de afronding van de verschillende verkenningen en producten uit de eerste fase van RoSA. Belangrijk onderdeel daarbij is de ontwikkeling van een strategie voor het uitrollen van de langetermijnvisie voor de afvalwaterketen. Innovatieve projecten die onderdeel vormen van deze strategie zijn opgestart of concreter gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement (RINEW), Straad!, Proeftuin ontharding en Circulair Zoho/Agniessebuurt. Daarnaast is gewerkt aan de Uitvoeringsagenda, zoals verwoord in de bestuurlijke overeenkomst die in 2013 voor het samenwerkingstraject is opgesteld.

Ontwikkelingen
In september 2015 is de hightech Rotterdamse regenradar geplaatst op het dak van het gebouw Delftse Poort. De Rotterdamse regenradar meet en voorspelt heel lokaal de neerslag in de stad. Dit helpt wateroverlast en -schade voorkomen. Door de nauwkeurige meting kunnen waterbeheerders in Rotterdam het verleden beter begrijpen en de toekomst nauwkeuriger voorspellen.