Voortgang

In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. In 2015 lag de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling van grondstoffen, tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht.

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing
Met ingang van heffingsjaar 2015 is een tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing ingevoerd. Een eenpersoonshuishouden betaalt nu een ander tarief dan een meerpersoonshuishouden.
Om de lastendruk voor de burger te verlagen zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing verlaagd. Voor een eenpersoonshuishouden bedraagt het tarief in 2015 € 346,80 voor een meerpersoonshuishouden is dit € 359,70.  In 2014 bedroeg het tarief voor alle huishoudens nog €372,50. De lagere tarieven zijn vooral het gevolg van een verminderde toerekening van de kwijtscheldingslasten aan de afvalstoffenheffing en lagere personele kosten als gevolg van een efficiëntere uitvoering.

Inzamelvoorzieningen voor apart ingezamelde afvalstromen
In 2015 is hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal inzamelvoorzieningen voor afvalstromen, zoals papier- en glasbakken en van inzamelvoorzieningen in de laagbouw voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Zo zijn in 2015 18.000 huishoudens in de laagbouw van een minicontainer GFT voorzien. Ook de 135 containers voor kunststof, die in de nabijheid van winkelcentra staan, geven een goed resultaat. Bij een pilot als Afval Loont in Hoogvliet krijgen de bewoners een kleine vergoeding voor de apart ingezamelde afvalstromen. Dergelijke pilots geven goed inzicht in de werking van maatregelen om een goede afvalscheiding te bevorderen.

Rotterdam voert op Zuid een pilotproject uit met de slimme meter: de vulgraadmeting. In 150 papiercontainers is een sensor geplaatst, die onder andere meet op welk moment de container het beste geleegd kan worden. Dit is een goed voorbeeld van slim beheer, dat leidt tot een betere dienstverlening aan bewoners, efficiënt beheer van containers en vermindering van het aantal vervoersbewegingen - en daarmee besparing van kosten en winst voor het milieu.

Inzamelmogelijkheden in de hoogbouw
In 2014 is landelijk het project ‘Verbeteren afvalscheiding- en inzameling in hoogbouw’ gestart. Het project moet inzicht bieden in de gedragsbepalende factoren die spelen bij het gescheiden aanleveren van afval. Dat inzicht biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van succesvolle interventies. In het project participeren Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almere, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en een aantal afvaldiensten. Rotterdam gaat in 2016 twee pilotprojecten uitvoeren.

Nascheiding
Hergebruik van nuttige grondstoffen en een verdere reductie van het verbranden van dergelijke grondstoffen, blijft inzet voor het ontwikkelen van gescheiden inzameling. Voor kunststofverpakkingsafval en drankenkartons wordt het beste scheidingsresultaat behaald met nascheiding. Zo’n installatie is in de Rijnmond en omgeving echter nog niet voorhanden. In 2015 zijn de mogelijkheden een nascheidingsinstallatie te realiseren voor afvalverwerking intensief verkend. Ook zijn, in afwachting van verdere ontwikkelingen en om te kunnen voldoen aan de behoefte van burgers, al in 2014 140 containers bijgeplaatst. In 2015 is gebleken dat dit nog onvoldoende is en om de burgers beter te faciliteren zullen er in 2016 nog 50 extra containers worden geplaatst.

Communicatie
De overkoepelende campagne ‘Dat doe je goed/Afval doe je in de goede bak’ is in 2015 voortgezet. De campagne communiceert op een positieve manier en in samenhang over bronscheiding van papier, glas, textiel, GFT en over hergebruik van materialen, waarbij ook Piekfijn, Milieuparken en fietspunt worden belicht. De campagne levert maatwerk per gebied, bijvoorbeeld door in drie nieuwe gebieden extra aandacht te besteden aan de introductie van gescheiden inzamelen van GFT. De groep Rotterdammers die zich betrokken voelt bij duurzaamheid en afvalscheiding, en die hierover met elkaar in gesprek gaat op Facebook, is verder uitgebouwd naar een community met 10.000 likes. De Rotterdamse afvalwijzer www.rotterdam.nl/afvalwijzer is vernieuwd en uitgebreid met de persoonlijke afvalkalender.

Dierenwelzijn

In 2015 is de Nota dierenwelzijn opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Er is gestart met het uitvoeren van acties, met accent op vorming van een grotere bewustheid bij de burger. Er was vooral aandacht voor overlastgevende dieren en het niet-voeren, maar ook voor huisdierenwelzijn. Er is een eerste kennistafel Dierenwelzijn georganiseerd, met en voor maatschappelijke partners. Op de concern webpage is een portal over dierenwelzijn toegevoegd (www.rotterdam.nl/dierenwelzijn).
Het afgelopen jaar zijn de contacten met organisaties als dierenbescherming en dierenpolitie uitgebreid. Er is begonnen met het schrijven van een hondenbeleid. Ook is de leidraad bij de gedragscode ‘Bestendig beheer’ vastgesteld. De pilot duiventillen, die al in voorbereiding was, is in 2015 van start gegaan met het plaatsen van een eerste til.