Voortgang

Taal
Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Rotterdam is als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio verantwoordelijk voor de regionale inkoop van de volwasseneneducatie. Naar aanleiding van deze nieuwe rol en het gefaseerd wegvallen van de gedwongen winkelnering bij de ROC’s zijn in 2015 de volgende werkzaamheden verricht:

  • Regionale inkoop voor 75% van het WEB-budget bij de ROC’s en besteding via de lokale gemeenten van 25% van het WEB-budget.
  • Voorbereiding van de inkoop 2016 bij de ROC’s voor 50% van het WEB-budget.
  • Europese aanbesteding van een deel van het vrij besteedbare 50% van het WEB-budget voor de regio.

Tevens hebben wij taaltrajecten gesubsidieerd in het kader van ‘Met taal versta je elkaar’ en de Nadere regels non-formele taal- en rekeneducatie Rotterdam 2015-2019. Voor 2016 is het subsidieplafond evenals in 2015 vastgesteld op € 1,2 miljoen.

Integratie
In 2015 zijn de nota Integratie 010 en de beleidsregel ‘Volwaardig Meedoen in Rotterdam’ vastgesteld. Het grootste deel van het beschikbare budget wordt via aanbestedingen ingezet. Deze aanbestedingen zijn alle in 2015 afgerond, waardoor de uitvoering van activiteiten in 2016 gestart kan worden. De beleidsregel geldt voor de periode 2016-2018.

De structuur van vier kenniscentra burgerschap is inmiddels afgebouwd en er is gekozen voor één Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam (SER). De aanbesteding voor het SER, dat een meer gefocuste rol heeft dan de voormalige kenniscentra, is afgerond. De aanbesteding is gegund aan RADAR, in combinatie met Art.1. Per 1 januari 2016 is het SER actief.

In 2015 zijn tijdens 103 bijeenkomsten gesprekken gevoerd in het kader van de Integratietour. Deze gesprekken hebben een bereik gehad van bijna 1100 Rotterdammers. Met de gesprekken zijn ontmoetingen en dialoog vanuit het eigen perspectief op gang gebracht tussen diverse Rotterdammers, die elkaar zonder deze interventie niet vanzelfsprekend zouden treffen, over de gedeelde norm, (homo)emancipatie en discriminatiebestrijding.

Het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie is in 2015 opgericht en richt zich binnen de Rotterdamse arbeidsmarkt op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap, en leeftijd. De gemeente Rotterdam is initiatiefnemer en tevens lid van het platform. De aanpak van arbeidsdiscriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling staan hoog op de agenda van de aangesloten bedrijven, organisaties en de gemeente.

Ook is de Uitvoeringsagenda EU arbeidsmigratie 2015-2018 tot stand gekomen en in werking getreden. Deze bouwt voort op wat de gemeente de afgelopen jaren al heeft bereikt en zet een nieuwe, scherpere koers uit.

Tegenprestatie
In 2015 is het aantal wijken waar tegenprestatie wordt uitgevoerd verhoogd van 14 naar 22 wijken. De uitvoeringscapaciteit is licht vergroot, gezien de ophoging van de activeringsdoelgroep (totaal ca. 18.000 werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering waarvan er circa 12.000 woonachtig zijn in deze 22 wijken; het totale werkzoekendenbestand in Rotterdam bedraagt ruim 38.000 uitkeringen). Eind 2015 waren er ca. 6.800 werkzoekenden met een geregistreerde tegenprestatie: vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van een taaltraining, het doen van gezondheidsbevorderende activiteiten of eerst werken aan persoonlijke problemen als eerste stap in het doen van een tegenprestatie. Zij verrichten een tegenprestatie voor maximaal 20 uur per week of naar vermogen. Gemiddeld besteden werkzoekenden 12 uur per week aan het leveren van een tegenprestatie voor hun uitkering. Zij zetten zich zo in voor de stad (maatschappelijk nuttige activiteiten) en het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. De tegenprestatie is verplicht, werkzoekenden kunnen zelf invulling geven aan hun tegenprestatie.

In de gebiedsgerichte uitvoering wordt nauw samengewerkt met tal van maatschappelijke partners, met name welzijnsorganisaties die vrijwilligerswerk en trainingen bieden voor werkzoekenden die invulling geven aan hun tegenprestatie. Tenminste 1 keer per jaar wordt gesproken met werkzoekenden om de voortgang en ontwikkeling te bespreken. Eind 2015 is voorbereid op de uitvoering van de tegenprestatie in 30 wijken in 2016, conform de collegeprioriteit.

Rotterdampas
In 2015 is de Rotterdampas aan ruim 40.000 meer Rotterdammers verstrekt dan het jaar ervoor. Bijna 80% van deze groei zit in het segment minima. Dit komt omdat in 2015 in het kader van participatiebevordering twee nieuwe regelingen zijn geïntroduceerd, het AOW-tegoed en het Jeugd-tegoed. Bij Rotterdammers die in aanmerking komen voor deze twee regelingen, is dit tegoed op hun Rotterdampas gezet. Het tegoed kan worden aangewend voor de aanschaf van producten bij meerdere winkelketens in Rotterdam.

Bewonersinitiatieven
Via bewonersinitiatieven worden Rotterdammers gestimuleerd meer te participeren, hun talenten verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven in de stad.
In 2015 zijn de uitgangspunten voor de stedelijke ondersteuningsstructuur uitgewerkt in de kadernota nieuw Rotterdams welzijn en in juli is de nieuwe aangescherpte beleidsregel bewonersinitiatieven vastgesteld door ons college. De gebiedscommissie bepaalt of wijk- en buurtinitiatieven en/of gebiedsinitiatieven worden gehonoreerd. Dit doen zij aan de hand van de stedelijke kaders en de gebiedsplannen.
In de beleidsregel is een onderscheid gemaakt naar kleine wijk- en buurtinitiatieven (subsidie tot maximaal € 10.000 en gebiedsinitiatieven boven de €10.000). In 2015 zijn er in totaal 1.729 wijk- en buurtinitiatieven ingediend, hiervan zijn 1.105 initiatieven gehonoreerd verdeeld over de 14 gebieden. Het aantal ingediende gebiedsinitiatieven is 55; hiervan zijn 15 aanvragen verleend.

Opzoomeren
Opzoomeren is een stedelijk programma dat informele netwerken van bewoners op straatniveau stimuleert en faciliteert. Activiteiten lopen uiteen van schoonmaken van straten tot speel- en voorleesmiddagen, van boodschappen doen tot hond uitlaten. Aan de Opzoomercampagne 2015 namen 1.858 straten deel, een groei van 15 procent ten opzicht van 2014. De acties in 2015 zijn in vier rondes onderverdeeld, waarvan straten gemiddeld aan twee rondes deelnamen. In totaal zijn er 3.748 acties uitgevoerd.

Begeleiden van jongeren naar onderwijs en/of arbeidsmarkt 
School first
In 2015 is de aanpak School First proces aangescherpt. Samen met de scholen hebben we onderzocht hoe we jongeren zo goed en vroeg mogelijk kunnen verwijzen en begeleiden. We hebben hiervoor voorlichtingen voor jongeren georganiseerd en zijn gestart met het maken van samenwerkingsafspraken met het Jongerenwerk. Komende maanden gaan we samen met de scholen onderzoeken hoe we het proces van aanmelding bij het onderwijs nog kunnen verbeteren, door ons meer ons meer te richten op maatwerk en de jongeren en zijn mogelijkheden centraal stellen. Als jongeren echt niet in staat zijn om onderwijs te volgen, dan wijken we tijdelijk af van School First of zetten we dit op een later moment in.

JongWerkt
Voor 2015 was het doel om met het project JongWerkt 150 jongeren extra te laten doorstromen naar de matchingsteams c.q. naar werk. Dat doel is behaald. Op 31 december 2015 was de pilot Jongwerkt afgelopen. De evaluatie heeft er toe geleid dat het project in 2016 een vervolg krijgt. Het doel is om het proces toeleiding naar werk breder te implementeren binnen het Jongerenloket.
In 2015 is het programma Jeugdwerkloosheid “Jongeren aan de Slag” vastgesteld. Dit is het gezamenlijke actieplan Jeugdwerkloosheid van het cluster MO (Jongerenloket)) en het cluster WenI, waarbij het accent gelegd wordt op jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We zetten in op:
1. Preventie: versterken van de directe aansluiting van het onderwijs op de Rotterdamse arbeidsmarkt
2. Begeleiden naar werk of school: meer jongeren stromen jaarlijks uit de bijstand
De voortgang van de resultaten wordt vanuit het programma Jongeren aan de Slag nauwlettend gemonitord.
Tot slot zijn er 2015 maatregelen genomen om jongeren met een geïndiceerde verminderde loonwaarde (registratie doelgroepenregister) zo spoedig mogelijk, door warme overdracht, door te verwijzen naar begeleiding richting een garantiebaan.