Voortgang

Actieprogramma Eenzaamheid

Overzicht voortgang targets en overige prestatie-indicatoren

2014/ nulmeting

2015

2016

2017/ eindwaarde

Collegetargets

Aandeel eenzame ouderen (65+) in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29%

n.v.t.

24%

Realisatie

29%

27% *)

Aandeel eenzame ouderen (65+) in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

Realisatie

Realisatie

*) Voor de target eenzame ouderen is voor 2015 geen mijlpaal geformuleerd, omdat de uitvoering van het programma pas in 2015 gestart is. Wij hebben in 2015 in het wijkprofiel, in de accentwijken van het programma, een percentage van 27% eenzame 65+-ers gemeten. Deze afname is 2% punt ten opzichte van de meting van 2013 waarop het Collegetarget is geformuleerd. Deze afname is echter statistisch niet-significant, waardoor het slechts een indicatie is dat het de gewenste richting op gaat.

Met de Coalitie erbij en Opzoomermee zijn diverse acties gestart om eenzaamheid te agenderen en handelingsperspectief te bieden voor Rotterdammers. Belangrijk acties in 2015: de zomercampagne, de week van de eenzaamheid en het uitreiken van de lief- en leed-Award door Opzoomermee. Daarnaast krijgen alle ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken een 65+ magazine om hen beter in staat te stellen om mee te blijven doen.
In zes accentwijken zijn de 75+-huisbezoeken georganiseerd. Een belangrijk resultaat is dat met circa 30% van de ouderen waar een gesprek mee is geweest een vervolgactie is gestart. Meestal kleinere welzijnsacties, maar in een kwart van de situatie was inschakeling wijkteam nodig. Ook wordt de informatie van het huisbezoek gebruikt om samen met het wijknetwerk acties in de wijken te starten om in de vraag van de oudere Rotterdammer te voorzien.

Actieprogramma Langer Thuis
Het programma Langer Thuis maakt het in Rotterdam gemakkelijker voor ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Samen met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en de doelgroep zelf nemen we maatregelen om te zorgen voor geschikte woningen, een vitaal netwerk, toegankelijke wijken en heldere informatie. Naast deze vier actielijnen werken we het programma uit per gebied: het Langer Thuis Arrangement. Dit is een set praktische maatregelen die aansluit bij de specifieke behoeften en opgaven van het gebied. Voorbeelden hiervan zijn de verhuismarinier, de Wmo-quickscan en de Pop-up ontmoetingsplekken.
In 2015 is het Langer Thuis Arrangement in IJsselmonde en Delfshaven ondertekend. In 2016 volgen de gebieden Prins Alexander, Pernis, Centrum, Hoek van Holland, Feijenoord en Overschie, en in 2017 de overige gebieden.
Het programma Langer Thuis is nu één jaar in uitvoering en heeft een goede basis gelegd om in 2016 verder op te bouwen.

Welzijn
De herijking Welzijn is in 2015 vormgegeven en per 2016 zijn de opdrachten voor het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) operationeel.

  • Het aanbestedingsproces voor de gebiedsopdrachten is afgerond. In 14 gebieden zijn de aanbieders per 1 januari 2016 operationeel.
  • In de gebiedsopdrachten is de opdracht gegeven om in 14 gebieden 48 Huizen van de Wijk te ontwikkelen de komende twee jaar.
  • Alle structurele subsidierelaties Stedelijk Welzijn zijn langs het afwegingskader stedelijk welzijn gehouden. Er zijn dertien partijen aangemerkt als stedelijk welzijnsaanbieders.
  • Couleur locale: alle structurele subsidierelaties welzijn zijn langs het afwegingskader couleur locale gehouden. Na de beoordeling van de structurele subsidierelaties welzijn met het afwegingskader couleur locale zijn per 1 december 2015 72 aanvragen voor 2016 ontvangen. Naast het budget reeds bestemde deel van het budget, is er beperkt budget beschikbaar voor nieuwe initiatieven die passen binnen het beleidskader NRW.
  • Op 23 september 2015 is een bestek gepubliceerd voor de inkoop van de bemensing van de acht externe VraagWijzers. Huidige aanbieders in de gebieden waren aangezocht om voor dit gebied een offerte in te dienen. Dit inkooptraject is in november 2015 afgerond.
  • Eind juni is het stedelijk kader Right to challenge door ons college vastgesteld. Er is gestart met een Wmo-experiment om te onderzoeken onder welke voorwaarden de werkwijze Right to challenge binnen welzijn en zorg kan worden uitgevoerd. Dit experiment is in het najaar van 2015 voorbereid en start in het voorjaar van 2016.

De 42 Rotterdamse wijkteams zijn gestart aan het begin van 2015 en hebben belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt, waarover u via raadsbrieven bent geïnformeerd. In 2015 werd een belangrijke slag gemaakt met de integratie van de units jeugd en volwassenen, en werden in samenspraak met het werkveld functieprofielen ontwikkeld en werd vorm gegeven aan de verdere professionalisering. Er werd een convenant gesloten met alle partners inzake de lopende afspraken over aansturing en verantwoording voor wat betreft de inbreng in de wijkteams, en er werden belangrijke stappen gezet de ontwikkeling van een toekomstig governancemodel voor de wijkteams.

Mantelzorgondersteuning
In 2015 is de mantelzorgwaardering van de gemeente Rotterdam vastgelegd in de Wmo verordening. Deze bestaat uit een mantelzorgcadeau (in de vorm van een Rotterdampas), en tevens is in alle gebieden in november 2015 een dag van de mantelzorg georganiseerd. Cliënten die beschikken over een Wmo ondersteuning en wonen in een betaald parkeren gebied kunnen daarnaast een mantelzorgparkeervergunning aanvragen waarvan de kosten sinds het derde kwartaal van 2015 worden vergoed door de gemeente.
De ondersteuning van mantelzorgers is onderdeel geworden van de gebiedsopdrachten welzijn vanaf 2016. Mantelzorg is tevens opgenomen in de actielijn ‘vitaal netwerk’ in het programma Langer Thuis.
Sinds eind 2015 bestaat de mogelijkheid om de overbelaste mantelzorger te ontlasten, door de degene voor wie hij of zij zorgt te laten logeren in Logeerhuis De Buren. Dit initiatief is mede door subsidie van de gemeente tot stand gekomen. De maatwerkarrangementen Wmo zoals ingezet in 2015, hebben eveneens deels als doel gehad om mantelzorgondersteuning te bieden. Zo is de inzet van dagbesteding mede gericht op het ontlasten van de betrokken mantelzorgers, en is ook de inzet van mantelzorgondersteuning met verblijf mogelijk.

Vrijwilligersondersteuning
De vrijwilligersondersteuning bestaat uit twee delen, stedelijk de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en op gebiedsniveau ondersteuning van vrijwilligers. Dit laatste is ondergebracht in de gebiedsopdrachten welzijn vanaf 2016. De stedelijke ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties vond in 2015 plaats bij Vrijwilligerswerk Rotterdam. Deze heeft de opdracht ook voor 2016 gegund gekregen. In 2015 heeft Vrijwilligerswerk Rotterdam vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Rotterdam ondersteund door hen onder andere te informeren, te adviseren, te trainen en vrijwilligersverzekeringen voor hen af te sluiten. De maatschappelijke stages zijn en worden voortgezet. Vrijwilligerswerk Rotterdam blijft deze taken ook de komende jaren uitvoeren.
Daarnaast is in 2015 gewerkt aan de Europese aanbesteding voor een Online Matchingsinstrument voor Vrijwillige Inzet. Deze aanbesteding wordt in 2016 afgerond.