Voortgang

BUIG
In lijn met de aankondiging in de 10-maandsbrief 2015, is de begrote onttrekking van € 20,8 mln aan de reserve Wet Werk en Bijstand (WWB) niet nodig geweest. Oorzaken voor deze meevaller zijn een gunstiger ontwikkeling van het volume van de bijstand dan verwacht en een definitief BUIG-budget dat € 12,3 mln hoger was dan het nader voorlopig BUIG-budget 2015. Dit laatste is het gevolg van door het rijk doorgevoerde correcties. Het bijstandsvolume is in 2015 met 235 toegenomen tot 38.431 (het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 was 38.623).

Doelstelling

Kengetal/meetbare doelstelling

2013

2014

2015

Producten: Werk, Inkomen

Realisatie

Realisatie

Raming

Realisatie 

Indicator

Volumeontwikkeling

36.023

37.690

39.700

38.623

(gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden)

Het BUIG-resultaat bedraagt voor 2015 uiteindelijk circa € 1 mln positief.

Extra inspanning handhaving en fraudevorderingen bijstand
De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. De uitkeringslasten worden tevens beïnvloed door de extra inspanningen op het gebied van handhaving. Voor deze extra inspanningen heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. Per jaar licht de gemeente 3.000 extra dossiers door. Werkzoekenden worden hierbij onderzocht en beoordeeld op hun huidige woon-, inkomens-, en vermogenssituatie. In 2015 zijn er 3.056 personen opgeroepen voor een heronderzoek in het kader van de intensivering van de fraudebestrijding. De hiermee gerealiseerde besparing in 2015 bedraagt € 6,5 mln. De gerealiseerde kosten die hiermee samenhangen bedragen in 2015 € 2 mln.

Doelstelling

Kengetal/meetbare doelstelling

2013

2014

2015

Product: Inkomen

Realisatie

Raming

Realisatie 

Indicator

Financieel resultaat 

n.v.t.

4,6 mln

6,7 mln

6,5 mln

van extra handhavingsinspanningen

Verder is er in 2015 € 2,2 mln aan fraudevorderingen daadwerkelijk geïncasseerd en is er in 2015 - na correcties - per saldo € 4,3 mln aan fraudevorderingen geboekt.