Voortgang

Toelichting collegetarget uitstroom naar werk
Het aantal Rotterdammers in de bijstand moet zoveel mogelijk omlaag en werk moet lonen. Hierbij zoekt de gemeente nadrukkelijk naar innovatieve trajecten, bijvoorbeeld via Social Impact Bonds. In het collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 is de doelstelling opgenomen om deze collegeperiode 12.000 bijstandsgerechtigden te laten uitstromen naar werk. In 2015 zijn er 3.611 (peildatum 11 maart 2016) Rotterdammers vanuit de uitkering uitgestroomd naar betaald werk. Inclusief de 2.959 uitgestroomde Rotterdammers in 2014, komt het totaal aantal uitgestroomde werkzoekenden tot en met 2015 daarmee op 6.570. Hiermee ligt de realisatie van de doelstelling ruim voor op schema (tot en met 2015: 4.500).

Collegetarget

Uitstroom naar werk *)

2014

2015

2016

2017/

eindwaarde

Mijlpaal (cumulatief)

2.000

4.500

7.700

12.000

Realisatie (cumulatief)

2.959

6.570

*) Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden uitstroom naar werk, waarbij de datum einde uitkering wordt gevolgd. Deze meetwijze is de meeste zuivere vorm van meten. Met deze meetwijze worden ook de uitkeringen met een korte arbeidsduur geteld. De meetwijze betekent dat beëindigingen die met terugwerkende kracht ingevoerd worden, en dus een effect hebben op de uitkeringslasten, worden geteld. Definitie en meetwijze zijn afgestemd met de Rekenkamer Rotterdam. Een gevolg van deze meetwijze is dat de administratieve vertraging zichtbaar wordt in de realisatie waardoor realisatiegegevens over de voorafgaande perioden nog kunnen wijzigen. NB: Stand 2014 wijkt af van de aantallen zoals genoemd bij de jaarrekening 2014 (was 2.665) als gevolg van de hiervoor genoemde administratieve vertraging.

Jongeren
In april 2015 is het programma ‘Jongeren aan de Slag’, de Rotterdamse aanpak jeugdwerkloosheid gestart. Het bouwt voort op de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid 2014 – 2015.
De doelstellingen van Jongeren aan de slag zijn:

  1. het verlagen van het aantal jongeren dat niet werkt en wel werk zoekt (het aantal Nww-jongeren) van 7500 naar 5.000 per 31 december 2017.
  2. het verminderen van de instroom in en het vergroten van de uitstroom uit de bijstand, resulterend in een omvang van het bestand jongeren met bijstand eind 2017 van 2.366.

Het geregistreerde aantal Nww-jongeren is sterk gestegen in 2015. Oorzaken zijn dat de definitie van Nww per 1 januari 2015 veranderd is, dat het UWV een aantal administratieve wijzigingen heeft doorgevoerd en dat er actiever gecommuniceerd wordt met werkzoekenden om zich in te schrijven. Wat het aantal bijstandsgerechtigde jongeren betreft, zijn er in 2015 2.706 ingestroomd en 2.021 uitgestroomd, waarvan 607 naar werk. Naast de uitstroom naar werk en ‘uitstroom overig’ houdt de gemeente rekening met de doorstroom van jongeren die ouder worden dan 27. Dit zijn er zo’n 700 per jaar. In totaal zitten er eind 2015 2.695 jongeren in de uitkering[1]. De doelstelling voor 2015 was 2.665.

Sociale Werkvoorziening
Sinds 2015 is in verband met de komst van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer mogelijk in de WSW. Het aantal WSW’ers is in 2015 afgenomen met 161 personen, van 2.649 naar 2.488. De beschutte werkomgeving wordt omgevormd tot een leer-werkomgeving met, naast beschut werk, voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking een aanbod aan werkervaringsplaatsen.

[1] Niet inbegrepen zijn -zoals in het actieplan 'Jongeren aan de slag' opgenomen- de 159 jongeren die in 2015 bijstand ontvangen en behoren tot de nieuwe doelgroep van de gemeente vanwege de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015