Voortgang

De gemeente heeft in 2015 een aantal nieuwe verantwoordelijkheden gekregen voor de ondersteuning en zorg aan volwassenen. Er is in 2014 en 2015, samen met onze partners in de stad, hard gewerkt om de transitie te realiseren en de zaken die in de uitvoering niet altijd vlekkeloos bleken te lopen, met elkaar op te pakken. Daarbij sprongen onder meer de betaalbaarstelling van de persoonsgebonden budgetten en het inrichten van het proces van de herindicaties in het oog, waarbij de focus telkens lag op het toekennen dan wel continueren van passende ondersteuning. U bent hierover via verschillende voortgangsbrieven geïnformeerd. In 2015 is daarnaast gewerkt aan de vormgeving van de doorontwikkeling (de transformatie). In 2015 heeft de transformatie verder vorm gekregen, waarbij de bestaande AWBZ- indicaties worden omgezet naar persoonsvolgende Wmo-arrangementen.

Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
In deze beweging wordt ook een omzetting gerealiseerd van gemeentelijke subsidies voor opvang en begeleid wonen naar passende ondersteuning in de vorm van een individueel en integraal Wmo ondersteuningsarrangement. In het kader van de ambulantisering is hierbij de insteek: ondersteuning thuis waar mogelijk, ondersteuning in een woonzorgvoorziening waar noodzakelijk.

In 2015 is het Wmo-actieprogramma (O)GGZ / Eerder Thuis vastgesteld, dat zich richt op de stedelijke aanpak voor opvang en beschermd wonen van de meest kwetsbare burgers, die nog niet of niet meer door een wijkteam kunnen worden ondersteund. Opvang en beschermd wonen hangen met elkaar samen. Hieronder vallen niet alleen kwetsbare / dakloze volwassenen, maar ook zwerfjongeren en gezinnen. Voor zwerfjongeren zetten we onder meer in op een doorlopende zorglijn 18- / 18+; voor gezinnen willen we vooral voorkomen dat zij uit huis worden gezet.
Het actieprogramma kent drie actielijnen: (1) het voorkomen van instroom in de stedelijke keten voor opvang en beschermd wonen, (2) het bevorderen van doorstroom en (3) het duurzaam borgen van de uitstroom, bij voorkeur weer terug in de wijk (in overleg met maatschappelijke partners). Onderdeel van het actieprogramma is ook de aanpak verwarde personen. Dit is een gecombineerde aanpak van vroeger signaleren, eerder ingrijpen, samen er op af gaan, en adequaat toeleiden naar zorg. De aanpak moet er voor zorgen dat mensen die verward raken, snel de zorg krijgen die nodig is; en dat de door hen veroorzaakte overlast afneemt.  Hiervoor werken we nauw samen met politie, justitie en de GGZ.

Rotterdam heeft met ingang van 2015 ook de centrumgemeentefunctie voor beschermd wonen. Met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 2016-2017 gesloten. Hierdoor is een gezamenlijke uitvoering van de taken Beschermd Wonen gewaarborgd en wordt tevens een gezamenlijke, op de toekomst gerichte ontwikkelagenda gehanteerd in de regio.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Met de nieuwe naam Veilig Thuis zijn het oude Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld per 1 januari 2015 samengevoegd tot een regionaal meldpunt samengevoegd. Met de samenvoeging ontstaat een integrale- en systeemgerichte aanpak.
Veilig Thuis is een netwerkorganisatie waarin drie partijen samenwerken. Het gaat om Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Minters en de GGD Rotterdam-Rijnmond. In de loop van 2015 vond een verdere doorontwikkeling plaats naar drie regioteams. Deze bedienen de centrumgebieden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS), Nissewaard en Rotterdam.

In april 2015 is het nieuwe Actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 gelanceerd. Het programma zet met het eerder en beter in beeld brengen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling een stevige ambitie neer. Het programma besteedt daarbij extra aandacht aan kinder- en ouderenmishandeling en schadelijke traditionele praktijken.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen is gestart met het effectiever laten toepassen van de Meldcode. Daarnaast zijn door een brede groep van organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein de eerste stappen gezet om te komen tot een Centrum Huiselijk Geweld en een medisch forensische polikliniek. Daarnaast hebben we een eerste verkenning gedaan om de verwijsindex SISA uit te breiden naar 0-100.
In het kader van het duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn we onder andere bezig om te komen tot één gereedschapskist inzake dwang- en drangmaatregelen en het verminderen van de recidive van plegers. In maart 2015 werd de derde conferentie plegeraanpak georganiseerd.
Voor de aanpak kindermishandeling is de Echtscheidings-APK ontwikkeld en wordt verdere invulling gegeven aan het Collectief tegen Kindermishandeling. In november 2015 werd tijdens de week tegen kindermishandeling ruim aandacht aan het onderwerp besteed. Inzake ouderenmishandeling is de werving van de Veiligheidsofficieren ouderenzorg in uitvoering genomen en ten behoeve van de aanpak van schadelijke traditionele praktijken wordt de aanpak van Verborgen Vrouwen uitgerold..

Tegemoetkoming meerkosten zorg
Ons college heeft er, ondanks de forse korting vanuit het Rijk, voor gekozen om een tegemoetkoming in meerkosten voor zorg beschikbaar te houden voor mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen én een laag inkomen.
Deze gemeentelijke regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is in het leven geroepen voor (een deel van) de doelgroep die voorheen een tegemoetkoming ontving in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en/of de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). De TMZ is bedoeld voor de groep Rotterdammers met een chronische ziekte of een beperking met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

In het opstartjaar zijn er zo’n 22.200 tegemoetkomingen verstrekt. Hierdoor er sprake van een onderschrijding t.o.v. het beschikbare budget. Het aantal van 22.200 verstrekkingen is een mooie score qua realisatie, zo’n 62%-70% van de doelgroep is bereikt. De wijze van verstrekking van deze toeslag is opgenomen in de Verordening Wmo 2015 en wordt verantwoord onder het programma Volksgezondheid en zorg.

Overige inzet

De taakstelling vanuit het Rijk voor de huisvesting van statushouders in 2015 was 1.050 personen (t.o.v. 566 in 2014). We hebben 970 statushouders daadwerkelijk kunnen huisvesten (2014: 537), waardoor de achterstand in 2015 is opgelopen van 92 naar 172 statushouders per 31 december 2015.