Voortgang

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
2015 was het eerste jaar van de gedecentraliseerde Jeugdhulp. Voor Rotterdam en de regio Rijnmond zijn er rond de 160 contracten en subsidies gesloten. Prioriteit was het verzekeren van hulp voor jeugdigen met een doorlopende zorgvraag. Ook zijn er forse stappen gezet in de richting van de transformatie, zoals het afbouwen van residentiële voorzieningen ten bate van ambulante hulp en de wijkteams

Verder is gewerkt aan de transformatieopgave, dat wil zeggen de beweging met als doel de jeugdhulp aan het kind en het gezin eerder en meer in samenhang op te pakken. De transformatie is de tweede fase van het programma Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). Om dit proces te ondersteunen is gestart met het opstellen van de transformatieagenda Jeugd- en Gezinsstelsel 2016 en verder.

Beleidskader Jeugd
Het Beleidskader Jeugd 2015-2020 Rotterdam Groeit is in juni 2015 door het college vastgesteld en in september 2015 besproken in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). In dit beleidskader staat het kansrijker, gezonder en veiliger opgroeien van de Rotterdamse jeugd centraal. Dit meten en rapporteren we aan de hand van subdoelstellingen vanaf 2016 in een jaarlijkse Staat van de Jeugd.

Stevige Start
In 2015 is gewerkt aan de totstandkoming van het programma Stevige Start. Begin 2016 is het programma worden gelanceerd. Bij het formuleren van de analyse en maatregelen is uitgebreid gebruik gemaakt van de kennis van wetenschappers en professionals. Bovendien is er een netwerk stevige start gelanceerd, waarmee in een behoefte van het veld tot kennismaken en ontmoeten is voorzien.

Drugs en Alcohol
Het programma Drugs en Alcohol II Blijf Helder! is in juli 2015 door het college vastgesteld en in september besproken in de commissie ZOCS. Hiermee is voldaan aan de wettelijke verplichting een Preventie- en Handhavingsplan te hebben. Het programma richt zich op het terugdringen van de negatieve effecten van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren.

Er zijn in 2015 al diverse resultaten geboekt. Zo zijn er speciale trainingen ingezet voor kinderen en jeugdigen met verhoogd risico op ggz-problematiek. 40 scholen zijn getraind volgens de methodiek De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Ook de leerplichtambtenaren van de gemeente zijn getraind in het signaleren van alcohol- en drugsproblematiek. Zij komen bij de schoolverzuimers thuis en gaan gesprek over mogelijke alcohol- en/of drugsproblemen en nemen op basis daarvan actie. Er zijn in 2015 12 bijeenkomsten georganiseerd waar ouders informatie krijgen over de rol die zij spelen bij het voorkomen van drugs- en alcoholgebruik door hun kinderen.

Wijkprogrammering
In 2015 is gewerkt aan de aanbesteding binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) en is deze afgerond. Er zijn 14 integrale gebiedsopdrachten welzijn (jeugd/volwassenen) verstrekt, met daarin een balans tussen enerzijds een uniforme, stadsbrede wijze van opdrachtformulering en anderzijds aansluiting van de gevraagde inzet bij de specifieke gebiedsopgaven. Daarmee heeft de wijkprogrammering voor jeugd op de thema’s talentontwikkeling, veilig en gezondheidspreventie verder vorm gekregen.

De partners binnen het wijknetwerk leveren een belangrijke bijdrage aan een samenhangende wijkprogrammering. In ieder gebied is een maatschappelijk convenant gesloten, waarin formele en informele partners in de wijk afspraken hebben gemaakt over hoe ze met elkaar en met de wijkteams samenwerken. In Feijenoord en Middelland pilots gestart met een wijkgerichte aanpak rond Positive Behavior Support (PBS) om te komen tot een gedeelde pedagogische visie. Het maken van afspraken en bekrachtigen van positief gedrag wordt hiermee toegepast in buurthuizen, speeltuinen en sportverenigingen.

Programma risicojongeren
Om tot een goed en gedragen programmaplan te komen zijn er in 2015 tal van gesprekken en meerdere werkconferenties geweest met externe partners op de gebieden school, werk, zorg en veiligheid. Ook overige professionals, wetenschappers en jongeren hebben input geleverd.

Het programma is in een vergevorderd stadium en is begin 2016 aan de gemeenteraad verzonden. Het plan omvat overstijgende maatregelen en maatregelen op vijf speerpunten. De vijf speerpunten hebben betrekking op overgang 18-/18+, de vier weken zoek periode bij een uitkering, voorkomen voortijdig schoolverlaten, verminderen en voorkomen schuldenproblematiek en verbeteren (na)zorg na detentie en (jeugd) reclassering.