Voortgang

De wettelijke taken in het kader van de bestrijding van infectieziekten zijn uitgevoerd. We hebben veel aandacht besteed aan het risico van Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). De bestuurders van ziekenhuizen en koepels van woonzorginstellingen hebben zich akkoord verklaard met een regionaal meldpunt voor uitbraken van infectieziekten/BRMO dragerschap. Ziekenhuizen en woonzorginstellingen kunnen bij dit digitale meldpunt in één handeling melden, aan de GGD en aan elkaar. Door het actuele besef over lopende uitbraken bij een andere instelling, kan men tijdig en gericht de import van ziekteverwekkers in de eigen instelling voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid van de burgers ten goede en biedt een beter regionaal overzicht over verspreidingswegen van ziekten.

Op 4 december 2015 is de kamerbrief over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 verschenen. De nota Volksgezondheid Rotterdam sluit daarop aan en verschijnt medio 2016.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast is de gemeente eindverantwoordelijk voor de handhaving en de registervoering in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voor de taken register, toezicht en handhaving in de kinderopvang heeft de gemeente Rotterdam in 2015 over het jaarverslag 2014 wederom de A-status gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Vastgesteld is dat Rotterdam haar wettelijke taken met betrekking tot kinderopvang naleeft. De toekenning van de status over 2015 volgt naar aanleiding van het jaarverslag 2016. Naar verwachting zal ook over het jaarverslag 2015 de A-status worden toegekend.