Voortgang

 
Inzet Topsport, sport en vergroten deelname sport en recreatie
Hoofddoelstelling is stimulering van Rotterdammers tot sport en bewegen. Hierdoor verbetert de gezondheid van Rotterdammers, de onderwijsprestaties van de jeugd en de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast nemen meer Rotterdammers deel aan recreatieve, natuur- en milieu- en culturele activiteiten. Dit draagt bij aan talentontwikkeling van Rotterdammers en het imago en de levendigheid van de stad.

Indicator

Realisatie
2014

Realisatie 2015

Target Sportparticipatie

59%

62%

Lekker Fit! in basisonderwijs (aantal scholen)

88

94

Aantal schoolsportverenigingen PO en VO

23

25

Kinderen lid van sportvereniging via een schoolsportvereniging

2.156

2.618

Vitaliteitscore sportverenigingen

83

79

Begeleiding Rotterdamse toptalenten en topsporters

169

156

Aantal maatschappelijke sportclubs (sportplus)

20

22

Aantal aanvragen jeugdsportfonds

3.518

4.448

Bezoeken kinderboerderijen

1.195.600

1.184.400

Bezoeken zwembaden (zwemmers)

1.735.000

1.781.800

Uitvoeringsprogramma Sport (UP Sport)
Het UP Sport kent zes beleidslijnen met maatregelen om de sport- en beweegparticipatie onder Rotterdammers te verhogen, sport als middel in te zetten en het imago van Rotterdam als sportstad te versterken. Onderstaand worden kort de doelen en de resultaten per beleidslijn genoemd.

Beleidslijn 1. Sportwaarden, jeugd en onderwijs
De Rotterdamse jeugd krijgt onder en na schooltijd diverse sport- en beweegprogramma’saangeboden, voornamelijk gekoppeld aan onderwijsinstellingen.

Rotterdam Lekker Fit!
Met het programma Lekker Fit! wordt ingezet op een gezondere leefstijl onder de Rotterdamse jeugd. Er is op een deel van de Lekker Fit!-basisscholen gewerkt aan een pilot om het eigenaarschap van de uitvoering van Lekker Fit! meer bij de scholen te leggen.
Wat Lekker Fit!-Jonge Kind, 0 tot 4 jarigen en hun ouders betreft, is het bereik van het aantal kinderen in 2015 verhoogd naar 4.200. De aanpak Lekker Fit!-kleuters wordt gefaseerd uitgebreid naar alle Lekker Fit! scholen. In 2015 zijn meer dan 5.000 kleuters bereikt. Bij de Lekker Fit!-JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) geldt dat de ontwikkelde watercampagne effectief is gebleken en is opgeschaald naar twee gebieden. Ook zijn er in drie wijken afspraken in voorbereiding over de ketenaanpak rond overgewicht.

Beleidslijn 2 Maatschappelijke thema’s
Sport als middel om bij te dragen aan de ambities van andere sectoren.
Vanuit het UP Sport is in 2015 gestimuleerd dat ook andere sectoren sport als middel inzetten voor het bereiken van hun doelen. Vanuit de sport is hieraan actief bijgedragen door de ontwikkeling van sportplusverenigingen. In 2015 is verder gewerkt aan de thema’s gezond gewicht en mentale gezondheid bij volwassenen en ouderen.

Beleidslijn 3 Breedtesport en sportontwikkeling
Maatregelen met als doel meer Rotterdammers te laten sporten en bewegen.
Vanuit de maatregel Sport en Bewegen voor ouderen is ingezet op de doelgroep 65+ en de toekomstige ouderen (55+). Dit heeft geresulteerd in een aantal stimuleringsprojecten in samenwerking met particuliere aanbieders, gebiedsnetwerkers, gebiedsadviseurs sport, Sportsupport, buurtsportcoaches en sportregisseurs. De inzet op sporters met een beperking vanuit Sport op Maat is in 2015 voortgezet. In 2015 waren er 32 buurtsportcoaches in Rotterdam actief. Het product SportRegie is in 2015 verder ontwikkeld. SportRegie is gericht op duurzame verhoging van de sportdeelname in Rotterdam. Sportregisseurs stemmen hierbij vraag en aanbod van sport en bewegen in de gebieden af.

Beleidslijn 4. Sportvoorzieningen
Versterking van de kwaliteit en optimaal gebruik van Sportvoorzieningen.
Rotterdam beschikt over een gevarieerd scala aan sportvoorzieningen, verspreid over de stad, voor zowel topsport als breedtesport. Om de sport- en beweegbehoefte van de Rotterdammers nu én in de toekomst goed te kunnen faciliteren, nemen we voor de gemeentelijke sportvoorzieningen maatregelen die zijn beschreven in de Nota Strategische Uitgangspunten Sportvoorzieningen. In dit kader is het stedelijk beleidskader Zwemmen 2015-2025 vastgesteld door het college. Er is een stadsbreed klanttevredenheidsonderzoek naar gemeentelijke sportaccommodaties uitgevoerd. De klanttevredenheid is onderzocht bij de zwembaden, sporthallen/zalen, door de gemeente beheerde gymzalen, sportcomplexen en het Topsportcentrum. Het algehele oordeel over de tevredenheid van de diverse sportvoorzieningen (op een schaal van 0-10): Zwembaden: 7,1, Sporthallen/zalen: 6,9, Gymzalen: 6,3, Sportcomplexen: 6,3, en Topsportcentrum: 8,0.

Beleidslijn 5. Topsportontwikkeling
Ontwikkeling en versterking van de topsport; ondersteuning voor negen focussporten en de verbinding met de breedtesport.
In 2015 waren in Rotterdam zeven Regionale Talentencentra waarin talentvolle jonge sporters zich kunnen ontwikkelen. De talentencentra krijgen ondersteuning van Stichting Rotterdam Topsport. Daarnaast zijn er in 2015 zes topsportverenigingen ondersteund die uitkomen in de hoogste landelijke competities. Zij vormen daarmee de basis voor nationale selecties en fungeren als rolmodellen voor de jeugd.

Beleidslijn 6. Evenementen
Bijdragen aan sterker maken van het imago van Rotterdam als
aantrekkelijke sportstad.
Internationaal wordt Rotterdam in de markt gezet als aantrekkelijke evenementenstad. In 2015 vonden de volgende evenementen plaats: de Nederlandse Kampioenschappen Turnen, de Wielerzesdaagse, het ABN Amro World Tennis Tournament, de 35e editie van de Marathon, de Korfbal League Finale, het CHIO Rotterdam, het WK Beachvolleybal bij het ss Rotterdam, de Tour de France die Rotterdam doorkruiste, de Koninklijke - Holland Beker Roeien op de Willem-Alexander en het EK Volleybal voor dames. Hierbij zijn telkens side-events georganiseerd, waaronder evenementen in de wijken en clinics op scholen en bij de verenigingen.

Sportnota 2017+
Het Rotterdamse sportbeleid is vastgelegd in de Sportnota 2010-2016. Het sportbeleid wordt uitgevoerd met het Uitvoeringsprogramma Sport, inclusief de uitgangspuntennotitie sportvoorzieningen en de overige uitvoeringstaken. De periode van de huidige sportnota loopt af. Sport en bewegen blijft ook na 2016 belangrijk voor de stad. Medio 2015 is het proces gestart voor een nieuwe sportnota. Met als doel; een sportbeleid dat nog breder gedragen is, minder verkokerd is en waaraan steeds meer partijen bijdragen.

Sportcampus
Medio 2015 zijn in het kader van Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels de eerste fysieke ingrepen uitgevoerd. Het gaat onder meer om de oplevering van de eerste twee kunstgrasvelden. In overleg met de beoogde hoofdgebruikers van het zuidoostelijk deel van de Sportcampus is gekomen tot een voorlopig ontwerp voor het te verrijzen clubverzamelgebouw. Ook is een tijdelijke atletiekvoorziening in gebruik genomen.

Speeltuinen
In 2015 is subsidie verleend in het kader van de ‘impuls speeltuinen’, met als doel een grotere inzet van vrijwilligers , een sterkere wijkfunctie van de speeltuin en een betere samenwerking met andere speeltuinen en andere organisaties. Verder is een onderzoek verricht naar de vitaliteit van alle speeltuinen in de stad, voor de realisatie van een nieuwe beleidsregel.

Natuur en Milieu- educatie (NME)
In het streven naar verbreding en vernieuwing van natuur- en milieueducatie spelen onze acht kinderboerderijen een belangrijke en centrale rol. Het beleid is gericht op vernieuwing van de natuur- en milieu-educatie. Met bewoners, de gemeente , NME-partners, het gebied Hoogvliet en scholen is in een pilot in Oudeland (Hoogvliet) gewerkt aan die vernieuwing in de praktijk. Die pilot wordt in 2016 voortgezet.

50-meter zwembad Hart van Zuid
In samenwerking met Ballast Nedam werkte de gemeente aan de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid: het gebied rondom Zuidplein en Ahoy. Het plan bestaat onder meer uit de verplaatsing en uitbreiding van het huidige zwembad Charlois. De planning van oplevering is bijgesteld naar september 2017. Het nieuwe bad krijgt een trainings- en wedstrijdbassin met keerwand en tribunevoorzieningen, en een multifunctioneel bassin dat  optimaal geschikt is voor zwem- en waterpoloverenigingen, en ook inzetbaar schoolzwemmen, leszwemmen, recreatief zwemmen en gezondheidsactiviteiten.

Verzelfstandiging Sportvoorzieningen
Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek gehouden naar twee varianten om de sportvoorzieningen buiten de gemeente te positioneren. Op basis daarvan is het principebesluit genomen dat exploitatie en beheer van de gemeentelijke sportvoorzieningen zullen verzelfstandigen in de vorm van een sportbedrijf. Het gaat om de zwembaden, sporthallen, sportvelden en gymzalen. . De gemeenteraad heeft op basis van het principebesluit  wensen en bedenkingen meegegeven, die worden meegenomen in de volgende fase van het traject: de hoofdlijnennota.