Voortgang

Ontwikkelingen in de uitvoering
2015 heeft in het teken gestaan van twee thema’s: de voorbereiding van het Cultuurplan 2017-2020 en de governance bij de culturele instellingen.

In november stelde de gemeenteraad de Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan vast. De nota kwam tot stand in coproductie tussen gemeente, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de culturele sector. De belangrijkste speerpunten in de nota zijn samenwerking, innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationaal cultuurbeleid en aantoonbaar publieksbereik.
Het onderwerp ‘samenwerking’ heeft in de theatersector, gestimuleerd door het college, geresulteerd in de vorming van Theater Rotterdam. Dit betekent dat in het voorjaar van 2016 Rotterdamse Schouwburg en RO Theater plus enkele kleinere stichtingen zullen fuseren tot één nieuwe organisatie voor hoogwaardige theaterproductie en –presentatie op nationaal en internationaal niveau.

De governance van de culturele instellingen heeft in het afgelopen jaar ruim aandacht gekregen. Aanleiding hiervoor vormden onvolkomenheden in de governance bij het Wereldmuseum Rotterdam. Naast herstel hiervan en herstel van kleinere onvolkomenheden bij enkele in 2005 verzelfstandigde takken van dienst in de cultuursector, is een quick scan gedaan naar de staat van de governance bij de overige cultuurplaninstellingen. Daaruit bleken er geen onvolkomenheden te zijn die van invloed zouden kunnen zijn op rechtsgeldigheid van besluiten van die stichtingen of anderszins op de governance in de culturele sector. De resultaten van de quick scan en de aanbevelingen uit een onderzoek van de Rekenkamer naar het Wereldmuseum hebben - naast maatregelen bij het Wereldmuseum - geleid tot aanscherping van het toezicht op de governance in de hele culturele sector.
Het rapport van de Rekenkamer is voor het college ook aanleiding geweest te starten met de formulering van een visie op collectiebeheer en –beleid in brede zin.

Op het gebied van het cultureel vastgoed loopt een onderzoek naar nieuwe beheermodellen voor gemeentelijke cultuur panden.
In november is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bestemmingsplanwijziging. Daarmee is groen licht gegeven aan de realisatie van het Collectiegebouw. Parallel daaraan heeft een tijdelijke Museumparkregisseur in opdracht van het college met de aanwonenden van het park - de musea, de Kunsthal en andere organisaties - afspraken gemaakt over een betere verstandhouding en samenwerking. Dit heeft geleid tot een aantal concrete afspraken en maatregelen.
Na een dakloze periode van enkele jaren heeft Museum Rotterdam begin 2016 zijn nieuwe huisvesting in het Timmerhuis betrokken. In 2015 heeft het museum in de RDM-loods samen met het Stadsarchief de vooralsnog laatste mobiele tentoonstelling gepresenteerd, over het bombardement op Rotterdam.

De Bibliotheek Rotterdam is in 2015 gestart met de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Hoewel de Bibliotheek geen deel uitmaakt van het Cultuurplan 2017-2020 volgt hij wel hetzelfde tijdpad. Besluitvorming over het beleidsplan is voorzien medio 2016.

Cultuureducatie blijft onverkort een speerpunt in het Rotterdamse cultuurbeleid. Naast de programma’s Ieder Kind Een Instrument en Denken, Voelen, Doen maakt de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Erfgoededucatie deel uit van het onderwijsbeleid, zoals neergelegd in Leren Loont!. De leerlijn wordt in samenspraak met een aantal scholen ontwikkeld door enkele Rotterdamse musea en onderdelen van de gemeente, zoals Stadsarchief, die zich hebben verenigd in de Erfgoedcoalitie. De ontwikkeling van de leerlijn wordt bekostigd uit cultuureducatiebudget en is onderdeel van het thema ‘Kwaliteit door schoolontwikkeling’ binnen het programma Leren Loont!. Daarmee geeft het college uitvoering aan de afspraak in het Coalitieakkoord dat voor alle Rotterdamse leerlingen binnen school extra aandacht komt voor de Nederlandse en Rotterdamse geschiedenis en cultuur.
In de Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 hebben college en culturele instellingen in 2015 cultuureducatie opnieuw tot speerpunt benoemd en hebben zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgesproken voor realisatie van een aantal uitgangspunten op dit terrein.

Een van de ambities in het collegewerkprogramma is de versterking van de creatieve bedrijfstakken, vanwege hun positieve bijdrage aan het innovatieklimaat in de stad. Hierop heeft het college ingezet door de Creative Commission Rotterdam te ondersteunen. Dit besluit tot ondersteuning geldt voor de jaren 2015 tot en met 2017. Daarnaast heeft het college zijn bijdrage aan innovatieve organisaties in de creatieve sector, zoals Architectuur Instituut Rotterdam, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, V2_ maar ook andere, gecontinueerd via de jaarlijkse subsidies in het kader van het Cultuurplan 2013-2016 en eenmalig ondersteund via CityLab010.

Voor de subsidiëring van culturele activiteiten in de gebieden heeft het college in 2015 een beleidsregel vastgesteld die de verdere versterking van de actieve en receptieve participatie van wijkbewoners aan culturele activiteiten moet stimuleren. Uit de regeling worden op projectbasis culturele activiteiten in de gebieden ondersteund.

Nadat de uitvraag voor een te realiseren poppodium in het eerste kwartaal 2015 niet tot honorering van een van de elf ingediende plannen had geleid, heeft het college vanuit het incidentele subsidiebudget initiatieven van bestaande en nieuwe partijen ondersteund. Tevens heeft het college een impuls gegeven aan de succesvolle regeling Music Support Rotterdam van de Popunie. Het college constateert dat Rotterdam zich momenteel kan verheugen in een popsector die in toenemende mate bloeit, met een veelheid aan kleine en grotere activiteiten op een groeiend aantal podia.

Tot slot mag vermeld worden dat de inspanningen van Het Loket hebben geleid tot de opnamen in Rotterdam van de serie Flikken Rotterdam.De serie mag zich inmiddels verheugen in een hoog landelijk kijkcijfer. Het Loket adviseert onder andere over tijdelijke evenementenlocaties.