Voortgang

In het najaar 2015 heeft de raad de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage van Leren Loont! ontvangen, het onderwijsbeleid 2015-2018. De gemeente en het onderwijsveld hebben onder meer afgesproken de onderwijsresultaten te verhogen, het aantal schooluitvallers verder omlaag te brengen, te zorgen voor voldoende goede leraren en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze doelen zijn in leren Loont! vervat in vijf thema’s. Op ieder thema is in 2015 voortgang geboekt. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het aantal voortijdige schoolverlaters en de verzuimaanpak.
De indicatoren van ons onderwijsbeleid zijn opgenomen in het programma Leren loont!. Alle scholen hebben in hun schoolplannen 2015/2016 op deze indicatoren streefwaarden benoemd. De indicatoren worden begin 2016 definitief vastgesteld naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan met het invullen van de huidige lijst met indicatoren. Jaarlijks wordt over de indicatoren gerapporteerd in de voortgangsrapportage Leren loont! en in de Staat van het Rotterdamse onderwijs.

Vliegende Start

In 2015 hebben 6840 peuters een peuterspeelzaal of een groep nul bezocht. Daarnaast bezochten nog eens 1040 peuters een vve-kinderdagverblijf. Mede door de succesvolle inzet van de peuterconsulenten op het CJG neemt het aantal doelgroepkinderen dat een peuterspeelzaal of groep nul bezoekt toe. De peuterspeelzalen/groepen nul en de vve-kinderdagverblijven hebben op basis van afspraken met de gemeente geïnvesteerd in de kwaliteit van voorzieningen, onder meer door verbeteringen in ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en hbo’ers als coach op de groep. Daarnaast hebben we in 2015 in overleg met het veld de invoering van de nieuwe voorschoolse basisvoorziening en een geharmoniseerd stelsel voorbereid.

Beste Leraren voor Rotterdam
De invoering van de eerste Rotterdamse leraren C.A.O. (complementaire arbeidsovereenkomst) is afgerond. In de Rotterdamse leraren C.A.O. zijn wij met de scholen vier concrete maatregelen overeengekomen voor leraren: de Rotterdamse lerarenbeurs, de gratis Rotterdampas, de welkomstpremie voor nieuwe leraren in tekortvakken en de Erasmus Excellentie Leergang voor de meest ambitieuze leraren De Rotterdamse leraren C.A.O. is in januari 2016 gelanceerd..

Werken aan vakmanschap
In 2015 hebben de roc’s Albeda en Zadkine samen met de gemeente en bedrijven een convenant gesloten, waarin de ambitie is verwoord om met ingang van het schooljaar 2016/2017 het Techniekcollege Rotterdam te starten. Om te stimuleren dat meer leerlingen voor techniek kiezen zijn tal van activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.Zo is in Rotterdam Zuid een Rotterdamseaanpak Loopbaanleren ingevoerd met als thema’s: (1) een digitaal talentportfolio, (2) voorlichting, informatieverstrekking en kennismaking, (3) professionalisering van docenten en (4) verbinding van onderwijs met de stad en de regio. Deze aanpak wordt verbreed naar de hele stad.

In 2015 zijn drie Jongerenakkoorden gesloten (met Hilton, Rabobank en HagoZorg). Hierin staan afspraken over samenwerking tussen scholen en bedrijven over curriculum, opleiding, stages en werkervaringsplekken. Om leerlingen van praktijkscholen betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden, is een arbeidsmarktdiploma ontwikkeld dat aan het eind van het huidige schooljaar wordt ingevoerd.
Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp
In december 2015 is de Taskforce Thuiszitters geïnstalleerd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en heeft, indien nodig, doorzettingsmacht om thuiszittende leerlingen weer op een school geplaatst te krijgen. De Rotterdamse aanpak wordt door OCW gezien als voorbeeld voor heel Nederland.

Voor ernstig meervoudig beperkte-leerlingen (EMB) is in 2015 een Rotterdamse regeling in werking gesteld om belemmering bij de schoolgang van deze jongeren te beperken.

Kwaliteit door Schoolontwikkeling

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 maken voor het eerst vrijwel alle Rotterdamse scholen gebruik van de mogelijkheid om met behulp van een budget voor schoolontwikkeling systematisch aan de onderwijskwaliteit te werken. Bij de subsidieverlening aan de 290 scholen wordt per school maatwerk toegepast door uit te gaan van het eigen schoolplan. De scholen investeren dankzij de subsidie onder andere in professionalisering van team of leerkrachten (235 scholen), leertijduitbreiding (195 scholen), taal- en rekenonderwijs (80 scholen) en programma’s voor excellente of meer begaafde leerlingen (115 scholen). Door te kiezen voor een vierjarige periode en door aan te sluiten bij de bestuurlijke cyclus van de scholen, wordt gezorgd voor meer continuïteit in de uitvoering en een verlaging van de administratieve lasten.

Voortijdig schoolverlaters
De 1-oktobertelling 2015 over het schooljaar 2014-2015 laat een forse daling zien van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in vergelijking met het schooljaar daarvoor, namelijk van 2.043 naar 1.457 jongeren.

Veel jongeren vallen uit bij de overgang van vmbo naar mbo. Jaarlijks worden in de regio Rijnmond ongeveer 9.000 jongeren gemonitord op hun overstap van het vo naar het mbo. Het doel is een vroegtijdige signalering, zodat mogelijke uitval voorkomen wordt. In 2015 was het aantal risicoleerlingen, mede dankzij signalering vanuit het registratiesysteem Intergrip, gedurende het hele jaar lager dan in voorgaande jaren.
Ruim 1.000 jongeren zijn belopen in het kader van oud- voortijdige schoolverlaters. De resultaten hiervan worden in de loop van 2016 bekend.

Verzuimaanpak
Leerplichtambtenaren hebben in 2015 nog nadrukkelijker gestuurd op het volgen van de regionale werkafspraken door de scholen. Dit heeft zich vertaald in een stijging van 25% van het aantal meldingen in het schooljaar 2014/2015 in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Deze stijging is mede veroorzaakt door de aanjagende werking die het SchoolControleTeam en RAAT (Regionaal Aanwezigheidsbeleid Audit Team) lijken te hebben. Intensivering van het verzuimbeleid heeft met andere woorden geleid tot meer meldingen door de scholen van verzuim.