Voortgang

Eind 2014 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan 2015 -2019 en het Huisvesting-programma 2015 vastgesteld. Daarbij is ook € 200 miljoen investeringsruimte beschikbaar gesteld. Op basis hiervan zijn beschikkingen afgegeven aan de schoolbesturen. Deze zijn begonnen met de planvorming voor de bouw/renovatie van 17 scholen.
In overleg met de schoolbesturen is naast het uitvoering geven aan OHV projecten ook gewerkt aan meer beleidsmatige zaken zoals het beter regelen van huisvesting van 0-groepen in basisscholen, het verbeteren maatschappelijke medegebruik van schoolgebouwen, het opstellen van een businesscase voor de volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting naar schoolbesturen (motie), en de aanpak van de ruim 80.000 m² leegstand.
Stadsontwikkeling brengt voor de projecten de investeringen in kaart, waarbij voor alle projecten de afweging wordt gemaakt voor renovatie of sloop dan wel nieuwbouw.
Verder is in 2015 een begin gemaakt om samen met het scholenveld te bezien of een collectieve aanpak van de huisvestingsprojecten kan leiden tot een aanbestedingsvoordeel.