Voortgang

Warenmarkten

In 2015 is zijn het meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Rotterdamse warenmarkten verder uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma omvat voorstellen om de Rotterdamse warenmarkten te verbeteren. Een belangrijke maatregel voor de langere termijn is de verkenning van de verzelfstandiging van de warenmarkten. Voor de markten Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie zijn hiervoor al in 2013 initiatieven genomen. In 2014 is de pilot in Rozenburg van start gegaan en voor Hoek van Holland en Overschie is de pilot in 2015 gaan draaien. Besloten is om de laatste twee pilots iets anders op te zetten. Het verschil zit in de financiële verplichtingen die de markten in Hoek van Holland en Overschie nu aan de gemeente Rotterdam hebben. Doel van de pilots is voldoende draagvlak onder de ondernemers te verwerven en te bezien of een andere organisatie van de markten mogelijk is. De bevindingen van de pilots helpen om te beoordelen wat de beste optie voor een mogelijke volledige verzelfstandiging. De evaluatie van de pilots vindt plaats in de tweede helft van 2016 en moet leiden tot een besluitvorming over de verzelfstandiging van markten vanaf 2017.

Naast de pilots verzelfstandiging is er verder gewerkt aan de langere termijn maatregelen uit het meerjarenperspectief. Deze maatregelen gaan om een verandering in de verplichting voor de koopman om zijn kraam persoonlijk in te nemen en om meer ruimte te bieden voor verkoopwagens. De veranderingen in de persoonlijke inname van de marktkraam leidt in stappen tot een meer continue bezetting van de markt. De maatregel om meer ruimte te bieden aan verkoopwagens is in 2015 ingegaan. De maatregel maakt het onder voorwaarden mogelijk om een reguliere kraam te vervangen door een verkoopwagen.