Voortgang

De bijdrage aan de versterking van de Rotterdamse economie vindt plaats door clusteraanpak, inzet op werklocaties en accountmanagement.

Clusteraanpak
Cluster Clean Tech
Het afgelopen jaar zijn er binnen Cleantech verschillende nieuwe investeringen in de stad ontlokt. Zo zijn in november 2015 in het kader van Business Development de eerste successen van het VET-traject gepresenteerd. VET staat voor Versnellen Economische Transitie en is een gemeentelijk initiatief om samen met zes partners initiatieven van bedrijven en ondernemers te versnellen die bijdragen aan de transitie naar een ‘nieuwe economie’. Inmiddels zijn ongeveer 80 projecten geïdentificeerd. Daarvan krijgen er ruim 20 faciliteiten voor huisvesting, regelgeving, vergunningen, business development, toegang tot risicokapitaal, investeringsbegeleiding en toegang tot bestuurlijke netwerken en bedrijvennetwerken.
Het subsidieprogramma ‘Pieken in de Delta - Innovatiecluster Cleantech’ is afgerond, het ledenaantal van de clusterorganisatie Clean Tech Delta is uitgebreid en voor de tweede keer vond de internationale Clean Tech Summit plaats in Rotterdam.

Cluster Food
De gemeente Rotterdam heeft zich met het foodcluster actief gemanifesteerd op het Holland Paviljoen tijdens de World Expo Milaan 2015. Samen met andere overheden en het bedrijfsleven is aan de stichting World Expo Milaan 2015 een subsidie verstrekt voor het beheer en de exploitatie van het Paviljoen. De gemeente heeft hierbij ingezet op de presentatie en internationale marketing van het foodcluster waarmee een groot netwerk is opgebouwd en een aansprekende internationale exposure tot stand is gekomen. De samenwerking in de regio heeft mede daardoor een enorme impuls gekregen en het regionale Foodcluster Rotterdam heeft een prima reputatie opgebouwd. In december is De Wereld van Smaak in de Markthal officieel geopend als platform voor educatie en voorlichting op het gebied van voeding en gezondheid in brede zin. Daarnaast is het economisch profiel van Foodcenter Reijerwaard ontwikkeld. Er zijn, in aansluiting op de World Expo Milaan, inmiddels stappen gezet om met de Food gerelateerde onderwijsinstellingen (o.a. EUR, WUR en InHolland) verdere samenwerking op het gebied van innovatie en economische transitie vorm en inhoud te geven.

Cluster Medisch
Medical Delta is het samenwerkingsverband van academische kennisinstellingen, overheden, bedrijven en instellingen vanuit onderwijs en zorg in heel Zuid-Holland. Inmiddels zijn 25 bedrijven partner in het stimuleren van bedrijvigheid.

In 2015 heeft de co-locatie van EIT Health België-Nederland zich gevestigd in het Groothandelsgebouw bij het CIC Rotterdam. In februari kwamen alle Europese partners bijeen in Rotterdam voor een startcongres.

Verschillende events, waaronder het Netwerkontbijt Zorginnovatie, ….Meets Science, de Health Innovation Challenge en het Medical Delta Café hebben plaatsgevonden. Daarbij hebben honderd zorginstellingen en ondernemers in de zorg elkaar ontmoetten om de kansen voor innovatie in de zorg te verkennen. De clusters Medisch en Zorg en CleanTech hebben op het thema ‘WaterTech meets Science’ een cross-overevent georganiseerd voor ongeveer 55 personen in de Rotterdam Science Tower. Tijdens de Health Innovation Challenge hebben dertig MKB-bedrijven uit Rotterdam en omgeving oplossingen ontwikkeld voor de toekomstige uitdagingen in de zorg.

Geleidelijk gaan de zorgaanbieders die vastgoed in hun bezit hebben het probleem aanpakken van leegstaande, leegkomende en verouderde verpleeg- en verzorgingshuizen.

Luchthavendossier
Op basis van het in 2014 bereikte concepthoofdlijnenakkoord is de samenwerking met de luchthaven verder geïntensiveerd. Overeengekomen is de inrichting van het voorterrein van de luchthaven te verbeteren. De gemeente is betrokken bij het proces voor een nieuw luchthavenbesluit.

Cluster Maritiem
In 2015 is het netwerk verzelfstandigd van de maritieme zakelijke dienstverlening, de Rotterdam Maritime Services Community. Het netwerk heeft nu 32 betalende bedrijven als lid, en meer dan vijftien samenwerkingspartners in de regio, waaronder de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Daarnaast heeft de gemeente de Maritime Delta geprofessionaliseerd, in samenwerking met de Drechtsteden, Netherlands Maritime Technology en het Scheepvaart en Transport College. Dit netwerk is voor de maritieme maakindustrie in de regio Rotterdam - Drechtsteden - Gorinchem het samenwerkingsverband voor innovatie, acquisitie, promotie, en voor de onderwijs- en arbeidsmarkt. Om Rotterdam te versterken is, als commodity trading hub – de fysieke handel in grondstoffen -  een regionaal team samengesteld. De coördinatie daarvan gebeurt door de gemeente in samenwerking met verschillende grote trading companies, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en de Rotterdam Maritime Services Community. Met de Singapore Management University is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om gezamenlijk de onderwijs- en arbeidsmarkt voor traders in Rotterdam en Singapore te verbeteren. 

Zeecruise
In 2015 is de studie naar en het advies over mogelijke locaties van een zeecruiseterminal afgerond. Besloten is tot een vervolgonderzoek naar de locaties Wilhelminapier en Merwehaven te doen.

Werklocaties

Overzicht voortgang targets en overige prestatie-indicatoren

2014/ nulmeting

2015

2016

2017/ eindwaarde

Collegetargets

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

0 m2 per 1 januari 2014

30.000 m2 per 1 januari 2015

60000 m2 per 1 januari 2016

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Realisatie

56.308 m2

 81.830 m2

De focus van het uitvoeringsprogramma Werklocaties 2014 – 2018 ligt op de aanpak van kantorenleegstand en winkelstraten. Eind 2015 was 81.830 m² kantorentransformatie gerealiseerd. De grootste onttrekking in deze periode is het gevolg van de transformatie van de kantoren aan de Admiraliteitskade in een woongebouw met ruim zeshonderd studio’s.

Het Convenant Kantorenaanpak 2011-2015 is geëvalueerd en afgerond met een Transformatiecongres. Voor de winkelaanpak is voor vijf winkelgebieden een krachtenveldanalyse uitgevoerd. In drie van deze winkelgebieden is het proces gestart om ondernemers en pandeigenaren een plan van aanpak te laten opstellen om het winkelgebied te verbeteren.

Na een succesvolle draagvlakmeting, zijn de Bedrijveninvesteringszones (BIZ-gebieden) Charloisse Poort, West-Kruiskade Eigenaren en West-Kruiskade Gebruikers in mei 2015 gestart. Medio 2015 hebben zich tien nieuwe BIZ-gebieden aangemeld voor 2016. 

Voor de ontwikkeling van kennis en netwerken zijn er een Pop-Up-summit, workshops voor aanstaande pop-up-ondernemers en een co-design-sessie over winkeltransformatie georganiseerd. Ook zijn de nieuwe netwerken RETAIL 010 (winkelgebieden) en BT 010 (bedrijventerreinen) gestart.

RETAIL010 heeft als doel om besturen van ondernemersverenigingen uit heel Rotterdam met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en verbindingen te laten ontstaan. In 2015 heeft tweemaal de netwerkbijeenkomst RETAIL010 plaatsgevonden. De bijeenkomsten werden bezocht door ruim 60 ondernemers per bijeenkomst.

Het doel van BT010 is om het netwerk te versterken tussen ondernemers(verenigingen) onderling en tussen de ondernemers en de gemeente Rotterdam. Er waren ruim 50 aanwezigen.

Tijdens RETAIL010 en BT010 is de subsidieregeling winkelgebieden en bedrijventerreinen gepresenteerd. De subsidie is een tegemoetkoming aan ondernemersverenigingen en collectieven om de onderlinge samenwerking van ondernemers te stimuleren en activiteiten mogelijk te maken die de economische ontwikkelingen ten goede komen op basis van de 50 % regeling. De subsidieregeling loopt tot uiterlijk eind 2017. Van deze regeling is door veel winkelgebieden in 2015 gebruik gemaakt en heeft geleid tot verbeteringen in het winkelgebied.

Er is gestart met de pilot ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’. Bij deze pilot vraagt de gemeente aan ondernemers op de West-Kruiskade om aan te geven welke regels hen belemmeren in het ondernemerschap. 

Het eindadvies van de pilot Parkmanagement is opgeleverd. De uitkomst is dat er geen initiërende rol voor de gemeente is en dat facilitering van initiatieven alleen kansrijk is als er sprake is van georganiseerd draagvlak.

Accountmanagement MKB en dienstverlening ondernemers
De medewerkers van accountmanagement hebben gesprekken gevoerd en contact onderhouden met bedrijven en instellingen in de stad. Waar nodig en mogelijk zijn bedrijven en instellingen gefaciliteerd en gekoppeld aan andere bedrijven en gemeentelijke opgaven. Ook zijn de nodige cases opgelost.

In 2015 hebben 475 bedrijven en instellingen dertien relatie-events bezocht. Veel van deze events zijn georganiseerd in samenwerking met partners als Rotterdam Topsport, Flevum, MKB Rotterdam en het bedrijfsleven. Ook zijn er vijf ondernemersontbijten geweest, waaraan per ontbijt gemiddeld 1.200 bedrijven en instellingen hebben deelgenomen.

Er is een eerste aanspreekpunt gecreëerd voor de besturen van ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen. Deze rol lag voorheen bij de deelgemeenten. Tegenwoordig wordt deze taak gedaan door een team van zes bedrijfscontactfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van ondernemersverenigingen van winkelstraten en bedrijventerreinen.

Samen met de Kamer van Koophandel, het Regionaal Bureau Zelfstandigen en andere partners is gestart met het Ondernemersplein Rotterdam. Dit is een ontmoetingsplek voor ondernemers. De Ondernemersbalie, onderdeel van het plein, wordt zeer goed bezocht. Ook heeft de Ondernemersbalie hier diverse bijeenkomsten voor starters georganiseerd. Daarnaast hebben er workshops over pop-upstores, starters- en financieringsworkshops plaatsgevonden.
Ondernemers en bewoners kunnen op Mijn Loket informatie vinden over diensten en producten van de gemeente. Via deze digitale ingang kunnen zij direct zaken online bekijken, regelen of aanvragen.

Administratieve lastenverlichting
Samen met convenantpartijen in Vermindering Administratieve Lastendruk Ondernemers is in 2014 een plan van aanpak opgesteld om ondernemers en ambtenaren bewuster te maken van de oorzaken en gevolgen van regeldruk. Pilots zijn opgezet om de regelgeving aan te passen. Voorbeelden zijn ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’ en Blending010: een mengvormen van horeca en detailhandel. Verder komt er het Ondernemingsdossier, als digitale werkwijze om administratieve handelingen te beperken. In 2015 heeft de autodemontagebranche samen met de DCMR als eerste branche deze werkwijze ingevoerd.

Rotterdam Partners
De gemeente en Rotterdam Partners hebben in 2015 de samenwerking op meerdere terreinen verder uitgebouwd. Rotterdam Partners is partner geworden in de joint marketing van de gemeente, het Havenbedrijf en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Platform Investeren in Rotterdam is in oprichting en er is samenwerking bij congressen over de stedelijke sterke clusters. Daarnaast werkt Rotterdam Partners in opdracht van de gemeente aan een woonpromotiestrategie waarbij Rotterdam Partners gebruik maakt van het gemeentelijke netwerk Platform Ontwikkeling Rotterdam. Rotterdam Partners heeft de Rotterdam Economic Council opgericht, een nieuw ondernemersnetwerk waarin de gemeente participeert. Daarmee geeft Rotterdam Partners invulling aan de opdracht om het netwerk van ondernemend Rotterdam meer bij de ontwikkeling van de stad te betrekken.

RNE
In 2015 heeft Rotterdam, als deelnemende gemeente aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ingestemd met de opdracht aan The Third Industrial Revolution Consulting Group om de Roadmap Next Economy te ontwikkelen. De doelstellingen van Rotterdam in het kader van de innovatieagenda zijn integraal onderdeel geworden van de doelstellingen van deze roadmap. Het gaat om be vordering van de toepassing van digitale en circulaire innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van een ‘smart city, smart port en smart industry’. Deze doelstellingen worden in dat verband verder ontwikkeld tot schaalbare investeringsprojecten voor de regio.

CIC
In juli heeft het Cambridge Innovation Center zich in Rotterdam gevestigd. Daarmee is een sterke speler toegevoegd aan het innovatieklimaat in de stad.