Voortgang

Schone voertuigen en luchtkwaliteit
Programma Rotterdam elektrisch
In 2015 zijn er circa 1500 laadpunten voor elektrische voertuigen geplaatst. Op basis van extra toegezegde middelen vanuit het ministerie Infrastructuur en Milieu voor de verbetering van luchtkwaliteit is er in 2016 € 3 mln beschikbaar voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur. De aanbesteding hiervoor start in 2016. In 2015 zijn hiervoor de beleidsregels oplaadinfrastructuur geactualiseerd.

Verschoning eigen wagenpark
In 2015 zijn er tien volledig elektrische personenauto’s bijgekomen in de gemeentelijke vloot. Verder zijn er 62 hybride personenvoertuigen aangeschaft. Daarnaast zijn er negen zwaardere dieselvoertuigen  vervangen door een schoner exemplaar.

Duurzaam mobiliteitsgedrag
Via de regeling van het Loket Schone Lucht, die is gekoppeld aan de Marktplaats voor Mobiliteit van De Verkeersonderneming, zijn marktpartijen gestart met mobiliteitsdiensten die werknemers faciliteren in de keuze voor OV of fiets of voor het bewuster omgaan met de leaseauto.

‘0-emissie’ busvervoer en stedelijke distributie
Vanuit de Green Deal stedelijke distributie is een aantal brede bijeenkomsten van inhoudelijke stakeholders georganiseerd voor het delen van kennis en het delen van de resultaten van Ecostars, en om nieuwe partijen te laten aanhaken. Daarnaast is in december een chauffeursgame gelanceerd. Deze game stimuleert chauffeurs om zuinig en - dus schoon - te rijden.

Evaluatie maatregelpakket luchtkwaliteit
In 2015 is de Koersnota luchtkwaliteit vastgesteld. Hierin is een bijpassend pakket aan brongerichte maatregelen opgenomen. Naast de maatregel milieuzone, gericht op effect op de korte termijn, is besloten om in te zetten op het stimuleren van elektrisch rijden en te werken aan een nieuw verkeersplan dat is gericht op verbetering van de leefomgevingskwaliteit.

Prioriteit  aanpak plekken  slechtste luchtkwaliteit
Het vrachtverbod op de ’s-Gravendijkwal heeft als resultaat dat niet alleen grote afname van stikstofdioxide op de weg zelf gerealiseerd is, maar ook dat het hele gebied er omheen hiervan mee profiteert. De afname van vrachtwagens heeft niet geleid tot extra vrachtverkeer in het omliggende gebied.

Toenemende groei van het fietsverkeer
Fietsplan
In 2015 is het Fietsplan 2015 – 2018 ‘Fietsen heeft voorrang’ vastgesteld. Het fietsplan bevat dertig actiepunten waarmee de gemeente zich de komende jaren richt op het netwerk van fietspaden, de stalling van fietsen en de stimulering van het fietsen, zowel in de stad als in de regio. Voorbeelden van maatregelen zijn betere fietspaden, beter afstelling van verkeerslichten, de binnenstad als proeftuin voor het fietsparkeren en diverse publiciteitsacties.

'Verbetering kwaliteit en capaciteit fietsnetwerk'
Samen met de Fietsersbond is de lijst met obstakels op fietspaden aangevuld en opnieuw geprioriteerd. Op basis hiervan zijn er in 2015 26 fietspaden aangepakt. Deze aanpak wordt in 2016 voortgezet.
In december 2015 is gestart met het met lasertechniek digitaal in beeld brengen van de kwaliteit van de ruim 600 km vrij liggende fietspaden. Het doel hiervan is fietspaden comfortabeler en veiliger te maken door hobbels en gevaarlijke obstakels weg te halen.

Actieprogramma ‘Fietsparkeerplaatsen’
Begin 2015 is in de binnenstad grootschalig onderzoek gedaan naar het fietsparkeren. Het onderzoek  geeft een beeld van de behoefte aan en het type gebruik van fietsparkeerplaatsen, afgezet tegen de aanwezige fietsparkeermogelijkheden op verschillende dagen en tijdstippen.  Dit onderzoek is de basis voor de vervolgaanpak fietsparkeren in de binnenstad, rondom OV-knooppunten en in de woonwijken.

Voorbereiding lange afstandsfietspaden
In 2015 zijn de diverse snelfietsroutes gerealiseerd. Het gaat om routes naar onder andere Den Haag, Spijkenisse en Dordrecht.
Daarnaast is de gemeente in gesprek met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Fietsersbond over nieuwe snelfietsroutes naar Gouda, Zoetermeer en Ridderkerk

Openbaar Vervoer
Ombouw Hoekse Lijn
In november 2015 is gestart met de ombouw van de Hoekse Lijn. De ombouw zal in 2017 voltooid worden.

Verbetering van OV-knooppunten
De gemeente heeft meegewerkt aan de voorbereiding van projecten voor een betere kwaliteit van de knooppunten Alexander en Blaak. De werkzaamheden staan in het kader van het rijksprogramma Beter Benutten

Verbetering OV-kwaliteit in de nacht
De gemeenteraad heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gevraagd om rondom evenementen ’s nachts langer openbaar vervoer aan te bieden. De vraag is vastgelegd in de zienswijze op de Vervoerplannen 2016.

Stimuleren wijkbusverenigingen
In 2015 zijn wijkbusverenigingen gesubsidieerd door de gemeente.

Toegankelijkheid bushaltes
Per 31 december 2015 zijn 368 bushaltes opgehoogd. Het resterende deel van de 411 bushaltes wordt in 2016 opgehoogd.

Gratis OV  voor AOW-gerechtigden
In 2015 was er gratis OV beschikbaar voor Rotterdammers vanaf de leeftijd van 65 jaar en drie maanden.

Verkeersveiligheid
In 2015 is het Meerjarenplan Verkeersveiligheid opgesteld. Na een brede consultatieperiode is dit plan begin 2016 vastgesteld door het college.

Aanpak verkeersonveilige situaties
Samen met de gebiedscommissies zijn de verkeersonveilige situaties die Rotterdammers hebben gesignaleerd geïnventariseerd en geprioriteerd. Per gebied is er een top-5 aan knelpunten opgesteld. Deze top-5 pakt de gemeente in 2016 op.
Voor een betere verkeersveiligheid bij scholen is een actieplan Verkeersveilige Scholen opgesteld. Alle Rotterdamse basisscholen krijgen de vraag mee te doen aan het verkeersveiligheidprogramma.
Het verkeersveiligheidsprogramma voor middelbaar onderwijs (‘Totally Traffic’) is in 2015 doorgezet. In 2015 hebben achttien middelbare scholen projecten voor verkeersveiligheid uitgevoerd. Daarmee zijn circa 1.000 jongeren bereikt; zij hebben nagedacht over hun gedrag in het verkeer.

Versterkte doorzetting (aanpak blackspots)
In 2015 zijn er tien blackspots - objectief verkeersonveilige situaties-uitgevoerd. De blackspots bestaan uit grootschalige reconstructies, zoals de aanpak van het kruispunt Brielselaan-Putselaam-Dordtselaan, en uit kleinere maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een fietsoversteek in twee richtingen bij de Motorstraat-Strevelsweg.

Aanpak verkeershufters
Samen met de politie en het OM is het 10-puntenplan Asociaal en Agressief verkeersgedrag opgesteld. Dit plan is gericht op de aanpak van overtredingen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Het gaat om bijvoorbeeld hard rijden, afleiding in het verkeer of het gebruik van alcohol achter het stuur. Op basis van dit plan zijn er bij evenementen voorlichtingsacties en extra alcoholcontroles gehouden.
Om mensen te attenderen op hun rijsnelheid heeft de gemeente 25 Snelheid-informatiedisplays (SID) aangeschaft. Inzet gebeurt op basis van klachten van bewoners. De politie heeft twee grootschalige verkeerscontroles gehouden in de binnenstad. Er is in 2015 voorts begonnen met roadshows verkeersveiligheid, in de gebieden Centrum en IJsselmonde.

Brommers en scooters naar de rijbaan
Per januari 2015 zijn alle bromfietsers verplicht gebruik te maken van de rijbaan in plaats van het fietspad. Om dit te ondersteunen is stadsbreed de campagne gelanceerd ‘Gefeliciteerd met je nieuwe baan’. Deze campagne had vooral op social media een groot bereik. Op vijf scholen hebben voorlichtingsteams jongeren uitleg gegeven over de maatregel en de politie heeft vier grootschalige bromfietscontroles gehouden.