Voortgang

Verkeersplan
Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam is in 2015 opgesteld en in februari 2016 door het college aan de gemeenteraad aangeboden. Het Stedelijk Verkeersplan is een langetermijnperspectief (2030+) dat een gewenste ontwikkelingsrichting weergeeft voor de manier waarop de gemeente omgaat met mobiliteit in stad en regio. Het uitgangspunt is dat slimme bereikbaarheid in dienst staat van een sterk economische, aantrekkelijke en gezonde stad.

Toewerken naar (boven)regionale structuurversterkingen
A13/A16
In 2015 is een belangrijke mijlpaal bereikt: het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is door de minister vastgesteld en gepubliceerd. Na besluitvorming in de gemeenteraad is een Inpassingsovereenkomst tussen Rijk, gemeente Rotterdam en andere betrokken regiopartijen getekend. Tevens is een overeenkomst tussen de regionale partijen onderling getekend over de extra inpassingsmaatregelen die buiten de Tracébesluitgrenzen vallen. De inmiddels op het OTB ingediende zienswijzen krijgen antwoord in de Nota van Antwoord. Deze wordt bij de publicatie van het Tracébesluit (TB) openbaar gemaakt. De publicatie van het TB is voorzien in de tweede helft van 2016. 

Blankenburgverbinding
In 2015 zijn grote stappen gezet in de planuitwerking van het project Blankenburgverbinding. Rijk en regio hebben in goede samenwerking het ontwerp en het daarmee samenhangende kwaliteitsprogramma uitgewerkt. Dit heeft na besluitvorming in de gemeenteraad geleid tot de ondertekening van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en twee bestuursovereenkomsten. Het OTB heeft aansluitend ter visie gelegen en momenteel werkt Rijkswaterstaat aan een Nota van Antwoord. Daarna volgt het Tracébesluit (TB). Ook de nadere uitwerking van de projecten van het kwaliteitsprogramma is op dit moment in voorbereiding. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen hebben daarin een belangrijke rol, net als de Provincie Zuid-Holland en de betrokken waterschappen. 
Een resterende opgave is de overeenstemming over de te sluiten trilaterale overeenkomst tussen Havenbedrijf, Rotterdam en het Rijk en een aantal uitvoeringsovereenkomsten. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2016 worden afgerond.

Beter benutten van het bestaande netwerk
Rotterdam beschikt over een aantal economische centra met een sterk (boven)regionale functie. Een betrouwbare bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor het succes van deze economische centra. Optimale benutting van de bestaande infrastructuur zowel binnen als buiten de ‘ruit’ is daarom noodzakelijk. Hiervoor zijn de onderstaande inspanningen geleverd.

Verkeersregie
In totaal zijn er in 2015 zo’n 800 evenementen met verkeersmaatregelen geweest. De verkeersmarinier heeft hierop geadviseerd over de bereikbaarheid en doorstroming. Er zijn in 2015  vier keer zoveel filmopnames in Rotterdam geweest als in het jaar ervoor waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk waren. De belangrijkste opnamen waren die voor Flikken Rotterdam.
Verder is er in 2015 vanuit de Verkeersregiekamer 60% meer opgetreden dan in 2014 bij kleinschalige en grootschalige incidenten binnen Rotterdam. Het gaat in totaal om 190 keer. Daarnaast zijn er in overleg met de Regiodesk maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid op regioniveau. Rotterdam is namelijk aangehaakt bij de regioregie en in het regieproces wordt zoveel mogelijk regionaal afgestemd op het gebied van werkzaamheden en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn de werkzaamheden aan de A16 van afgelopen zomer, aan de A13 en de openstelling van de nieuwe A4. Als  evenementen hebben North Sea Jazz en Rotterdam Unlimited, beide vanwege de samenloop met de werkzaamheden aan de A16,  en Flying Dutchman in Ahoy extra aandacht en inzet gevraagd.
De Regiodesk heeft in 2015 482 keer contact gehad met de Verkeers Regie Kamer(VRK). Dit heeft 175 keer geleid tot de inzet van maatregelen. Ook is een nieuw netwerkmanagementsysteem gerealiseerd, waarbij het mogelijk is om met ‘één druk op de knop’ regio-breed heel snel inzet te plegen op het gehele wegennet in de Zuidelijke Randstad.

Optimalisering afstemming verkeerslichten
Vorig jaar zijn veertien verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen en is er één nieuwe VRI opgeleverd: de VRI Waalhaven Oostzijde – Rietdijk. Bij vervangingen wordt de verkeersregeling up-to-date gemaakt en ingeregeld volgens de nieuwe beleidsuitgangspunten, met een prominente rol voor fiets en openbaar vervoer. Twee installaties op de Pleinweg zijn aangepast en de onderhoudstermijn is verlengd. Verder is de regensensor in bedrijf gesteld op de Boezemlaan-Bosdreef.
Naast nieuwbouw en vervanging zijn op 41 locaties de regelingen vernieuwd, ter verbetering van de afwikkeling van het verkeer, de ombouw naar een andere aansturing en het inbouwen van nieuwe softwareprotocollen voor het Adaptief Filemanagement (AFM) voor de Maastunnelrenovatie.

Tunnelwet-proof verkeersmanagement voor de Maastunnel
Voor de realisatie van het Adaptief Filemanagement (AFM) zijn in 2015 de technische specificaties opgesteld en is gestart met het bestek voor de AFM-centrale. De aanpassingen voor de bereikbaarheidsmaatregelen, zoals aanpassingen aan verkeerslichten, extra tekstdisplays en camera’s, lopen volgens planning.

Doorontwikkelingen Mobiliteitsmarkt binnen De Verkeersonderneming
Binnen het samenwerkingsverband De Verkeersonderneming, dat in de Rotterdamse regio het Rijksprogramma Beter Benutten uitvoert, was 2015 het eerste oogstjaar van de Marktplaats voor Mobiliteit. Marktpartijen hebben nieuwe mobiliteitsdiensten opgezet of naar Rotterdam gebracht, zoals slimme mobiliteitspakketten, gekoppeld aan de werkkostenregeling, bus- en bootverbindingen naar werklocaties en leaseregelingen voor e-bikes. In 2015 zijn hiermee 3.000 dagelijkse spitsmijdingen gerealiseerd en het aantal deelnemers stijgt nog steeds. Het programma Beter Benutten is afgerond met als totaal mobiliteitseffect ruim 14.000 dagelijkse spitsmijdingen in de Rotterdamse regio. Daarmee is bijna de helft van het landelijk gemeten effect van dit programma behaald in Rotterdam. In 2015 zijn tevens met het Rijk en de regionale partijen de uitvoeringsplannen geconcretiseerd voor voortzetting van Beter Benutten in 2016-2018.