Voortgang

Verkiezingen
Op 18 maart 2015 vonden de gecombineerde Verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. De waterschapsverkiezingen werden voor het eerst door de gemeente georganiseerd. In Rotterdam was sprake van drie waterschapsverkiezingen, te weten voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland en voor het waterschap de Hollandse Delta.
De verkiezingen zijn in goede sfeer verlopen. De opkomst van de waterschapsverkiezingen was beduidend hoger dan in de tijd dat de waterschappen de verkiezingen zelf organiseerden. Dankzij de inzet van de StembureauApp was de gemeente Rotterdam als enige grote gemeente in staat ruim voor middernacht een betrouwbare voorlopig verkiezingsresultaat te presenteren.

Huisvestingsvergunning (HVV)
De HVV verordening is aangescherpt. Door deze aanscherping is niet langer uitsluitend de hoofdbewoner verplicht om over een HVV te beschikken voor het betrekken van de woning, maar ook de inwoners (die niet tot het duurzaam gemeenschappelijk huishouden van de hoofdbewoner behoren).
Daarnaast is een tiental straten in Delfshaven aangewezen als gebied waar de wet- en regelgeving van de Rotterdamwet en de HVV verordening sinds deze datum ook van toepassing is. Deze aanscherping en uitbreiding heeft geresulteerd in een toename van het aantal aangevraagde huisvestingsvergunningen.

Kwaliteit BRP
Een juiste Basisregistratie Personen (BRP) is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening, naleving en handhaving. De BRP dient een weergave van de werkelijke situatie te zijn.
Continu verbeteren van de kwaliteit BRP past in de rijksbrede aanpak van fraude, waaronder fraude met de BRP en is al jaren prioriteit van het Rotterdamse college. De Rotterdamse aanpak, waarin nauw wordt samengewerkt met ketenpartners als politie, Rijksbelastingdienst en UWV, wordt in het land vaak als “best practice” genoemd.
Intensivering van het handhavingsbeleid in het kader van integratie en veiligheid betekent ook intensiever gebruik van de gegevens uit de BRP. In 2015 heeft het centraal meldpunt persoonsgegevens een structureel karakter gekregen. Signalen van de politie en andere partners komen hier binnen en worden geanalyseerd en indien relevant wordt de handhaving op de Wet BRP in gang gezet. In 2015 is meer capaciteit ingezet op het analyseren van bewegingen in de BRP.

Bestuurlijke boete
Per 1 juni 2015 is het college gestart met de introductie van de bestuurlijke boete op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP).Het instrument van de bestuurlijke boete beoogt de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen verder te verhogen en is bedoeld als ondersteuning van het college van burgermeester en wethouders, die belast is met de correcte bijhouding van de basisregistratie personen.
Met de invoering van de wet BRP heeft de gemeente de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen als een burger niet aan zijn verplichtingen volgens de Wet BRP voldoet. Het opleggen van een bestuurlijke boete in dit proces is een nieuw instrument. De introductieperiode loopt tot 1 juni 2016. Na de introductiefase vindt een evaluatie op de werkwijze en de effectiviteit van het instrument bestuurlijke boete plaats.

Landelijk is de aandacht gericht op de aanpak van adres- en identiteitsfraude
Voor wat betreft de aanpak van adresfraude doet Rotterdam mee in het landelijke project aanpak adresfraude. In 2015 zijn naar aanleiding van risicosignalen van landelijke partners adressen onderzocht op de kwaliteit van de BRP. Voorts is in samenwerking met het RCF (Regionaal Centrum Fraudebestrijding) en met landelijke en binnengemeentelijke ketenpartners een project gestart waarin risico-adressen gezamenlijk besproken en onderzocht worden. De evaluatie van beide projecten vindt in 2016 plaats.
In 2015 is ook gewerkt aan het verhogen van het aantal en de kwaliteit van de terugmeldingen door ketenpartners en afnemers van de BRP en het implementeren van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Ombudsman “Opsporing Verzocht”.
Voor wat betreft de aanpak van identiteitsfraude is de procedure m.b.t. eerste inschrijving vanuit het buitenland in de BRP nader onderzocht en verbeterd. Rotterdam is door het ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht om centrumgemeente te worden voor de regionale samenwerking en aanpak van identiteitsfraude. In 2016 wordt deze samenwerking nader vorm gegeven.

Archief
De gemeentearchivaris heeft verslag gedaan van het toezicht op de naleving van de Archiefwet aan het college en de raad in Rotterdam. Het verslag is conform vastgesteld door college de raad.
Over het geleverde niveau van dienstverlening van het Stadsarchief spraken klanten zich uit in de landelijke Kwaliteitsmonitor voor archieven. Het Stadsarchief scoorde een 7,8 en daarmee iets boven het landelijk gemiddelde van 7,7. De inrichting van de digitale dienstverlening is  verder uitgebouwd.
2015 was een echt jubileumjaar, niet in de laatste plaats door de herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog en 75 jaar bombardement. Het Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam (waarin begrepen het Museum4045nu) en het Militärhistorisches Museum Flugplatz Berlin-Gatow hebben in 2015 in de Onderzeebootloods op Heijplaat een spraakmakende tentoonstelling gepresenteerd over de Duitse invasie en het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. "De Aanval" trok 65.000 bezoekers.

Participatie
In het coalitieakkoord staat het helder verwoord; Burgers moeten meer zeggenschap krijgen en mee kunnen beslissen over de toekomst van hun wijk en de stad. In 2015 heeft het college hier mooie vorderingen mee gemaakt. Naast het bestendigen van reeds lang bestaande instrumenten als Buurt Bestuurt en Veilig in de Wijk is ook gestart met nieuwe instrumenten. Inmiddels is de Burgerjury tweemaal bijeen geweest en hebben zij hun oordeel gegeven over de thema’s veiligheid, gezelligheid, dienstverlening en werk. De bijeenkomsten zijn positief gewaardeerd door de leden van de Burgerjury en voorziet ook in een behoefte van het college.
Tevens heeft het college CityLab010 gelanceerd. Een mogelijkheid voor denkers, dromers en doeners om innovatieve en maatschappelijk relevante initiatieven in de stad tot wasdom te laten komen. Rotterdammers kunnen hierbinnen experimenteren en met een bijdrage vanuit de gemeente zorgen dat het initiatief op eigen benen komt te staan. Het eerste jaar van CityLab010 heeft geleid tot toekenning van ongeveer 50 subsidies met een totaal bedrag van iets meer dan 3 miljoen euro.
Right to Challenge is binnen de instrumenten de meest vergaande vorm van zeggenschap. Hier is in 2015 vooral oriënterend gesproken met eventuele gegadigden. Het uitgangspunt is dat het college wordt uitgedaagd om taken en budget over te hevelen naar Rotterdammers die minimaal hetzelfde niveau van dienstverlening bieden. Het moet gaan om bestaande taken zijn en geen taken die geen deel uit maken van de begroting. In 2016 zal een aantal challenges worden gestart.
Er is nog geen gebruik gemaakt van het instrument tot het houden van een digitale meningspeiling of Referendum. De ondersteuning voor de uitvoering door middel van een stemtool is gerealiseerd.