Voortgang

Het jaar 2014 was voor de verschillende partijen (gebiedscommissie, gebiedsorganisatie, clusters) een startjaar, waarin het bestuursmodel dat op papier stond in de praktijk moest worden uitgewerkt en uitgetest. In 2015 is een professionaliseringsslag gemaakt. Zo is er een planning van de onderwerpen waarop advies van de gebiedscommissie wordt gevraagd en wordt er gewerkt aan verbetering van de terugkoppeling van de (ongevraagde) adviezen aan de gebiedscommissies. Er wordt gerapporteerd over de uitvoering van de gebiedsplannen en er wordt gewerkt aan de aansluiting / inbedding van de gebiedsproducten op de concern P&C Cyclus.

De gebiedsverslagen zijn als bijlage opgenomen bij deze rekening (bijlagen 4 t/m 4n). In deze verslagen wordt door de gebiedscommissies gerapporteerd over onder andere de consultaties en adviezen, participatie en de bewonersinitiatieven. In totaal hebben de gebiedscommissies circa 1.200 initiatieven gesubsidieerd voor een bedrag van circa € 3,5 mln. Een specificatie van de bewonersinitiatieven treft uw raad aan in bijlage 3 bij deze rekening. Als bijlage (bijlage 2) bij de rekening is opgenomen een overzicht van de uitgebrachte adviezen en de mate waarin die adviezen zijn gehonoreerd. In 2015 hebben de gebieden ruim 400 consultaties en adviezen uitgebracht.

Overzicht consultaties en adviezen 2015

In 2015 heeft terugkoppeling plaatsgevonden op 2/3 van het totaal van consultaties en adviezen.

Overzicht terugkoppeling consultaties en adviezen 2015

      

Voortgang uitvoering knelpunten 2015
Over de uitvoering van de knelpunten 2015 treft uw raad bijlage 1 aan. Hierin is opgenomen een overzicht van de honorering en uitvoering van de knelpunten die door de gebiedscommissies bij de begroting 2015 zijn ingebracht.