Voortgang

Griffie

De gemeenteraad en de raadscommissies worden inhoudelijk (niet-politiek) en procesmatig ondersteund door de griffie. Zo zorgen de griffiemedewerkers er onder andere voor dat vergaderingen van commissies en raad in goede banen worden geleid, verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies, stellen de vergaderagenda’s samen en ondersteunen de raadsvoorzitter (burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. Ook de (pers)communicatie van en over de raad wordt verzorgd door de griffie.
In 2015 heeft er een wisseling van griffier plaatsgevonden. De reorganisatie in het kader van het nieuwe Bestuurlijk Model (BMR 14+) heeft in 2015 verder vorm gekregen. De reorganisatie wordt in maart 2016 afgerond. Uit de bestemmingsreserve BMR 14+ zal naar verwachting nog slechts beperkt geput worden.

Rekenkamer
De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk bestuursorgaan dat op grond van wettelijke bevoegdheden de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid onderzoekt. De Rekenkamer publiceert gemiddeld acht onderzoeken per jaar. Naast haar werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam verleent het bureau ook haar diensten aan de Rekenkamers van de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Capelle a/d IJssel. Verdere toelichting op bovenstaande werkzaamheden in 2015 is onderdeel van het jaarverslag van de Rekenkamer Rotterdam.

Ombudsman
De Rotterdamse Ombudsman beoordeelt als onafhankelijke instelling of de overheid ‘behoorlijk’ heeft gehandeld. Dit doet hij door individuele klachten af te handelen, op eigen initiatief onderzoek te doen en toe te zien op het integer handelen van de gemeente. Doel is om het probleem op te lossen, het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen en de betreffende overheid van de zaak te laten leren. De sectie Integriteit van de Ombudsman behandelt klachten over mogelijk niet-integer handelen van bestuurders of ambtenaren. Evenals voorgaande jaren fungeert de sectie Integriteit als expertisecentrum dat gemeentebreed advies verstrekt. Verdere toelichting op bovenstaande werkzaamheden in 2015 is onderdeel van het jaarverslag van de Ombudsman Rotterdam.