Voortgang

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies bereiden raadsleden de raadsbesluiten inhoudelijk voor.
In 2015 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden, of is het politieke debat gevoerd over het Wereldmuseum, de integratienota, het snelwegtracé A13/A16, diverse financiële onderwerpen, diverse bestemmingsplannen, verordeningen, verschillende grondexploitaties, ’De Kuip’, de drie decentralisaties in het sociaal domein, vluchtelingen, Hart van Z, de milieuzone en het Collectiegebouw.
Verder heeft een grondige renovatie en herinrichting van de raadzaal plaatsgevonden en is door de raad een nieuwe accountant en een nieuwe griffier aangesteld.