Bezuinigingen

Onderstaande nummering komt overeen met de nummering in de begroting 2015. Niet opgenomen nummers betreffen bijstellingen die pas in latere jaren geëffectueerd worden.

Bezuinigingen

2015

Bestuur en dienstverlening

51

Participatiegeld gebiedscommissies

2.000

Openbare orde en veiligheid

52

Openbare orde en veiligheid

3.000

53

Stadswachten

1.250

Verkeer en vervoer

54

P&R - tarief (€ 2 per dag)

2.200

Economische zaken

55

OKR

1.800

56

Economie

300

Onderwijs

57

CED-groep

100

58

Conciërges

231

59

Rotterdams Onderwijsbeleid

1.165

Sport en cultuur

60

Sport en cultuur

251

Werk en inkomen

61

Uitbreiding handhaving/fraudebestrijding bijstand

4.400

63

Dividenduitkering Multi Services B.V.

2.500

Maatschappelijke ondersteuning

66

Jongerenparticipatie

204

67

Woonvoorziening verslaafden

800

68

Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld

500

69

Langdurigheidstoeslag

4.600

70

Toewerken naar halvering kwijtschelding ASH

3.800

72

Armoedebestrijding

200

73

Bijzondere bijstand

1.000

Beheer van de stad

74

Beheer en onderhoud uitstellen

5.000

Totaal

35.301

51. Participatiegeld gebiedscommissies

De bezuiniging op participatiegeld gebiedscommissies zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.

52. Openbare orde en veiligheid

De bezuiniging bij de Veiligheidsregio is gerealiseerd. Er is verder bespaard op symposia en onderzoeken en de bezuiniging op gelden vanuit de deelgemeenten is doorgevoerd.

53. Stadswachten

De inzet van scanauto’s invoering van in 2014 heeft een meer efficiënte en effectieve handhaving op het kentekenparkeren mogelijk gemaakt. Sinds september 2015 zijn de eerste scanauto’s in gebruik. Vooruitlopend hierop is de formatie van fiscale handhavers sinds 2015 verlaagd van 110 fte naar 81,2 fte. Tevens is gebruik gemaakt van tijdelijke krachten. De hogere inhuurlasten zijn ruimschoots gecompenseerd door hogere opbrengsten van de fiscale naheffingen en de hogere opbrengsten van het parkeren op straat.

54. P&R - tarief (€ 2 per dag)

De heffing van € 2 op de P+R-objecten met een doelgroepensysteem is ingevoerd in 2015. De realisatie in 2015 betrof € 1,4 mln. De onderschrijding van € 800 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is aangepast in de eerste bestuursrapportage. De onderschrijding wordt verklaard door een lagere bezetting van de parkeerobjecten dan begroot.

55. OKR

Binnen project Kansenzones Rotterdam (OKR1) was vorig jaar sprake van € 1,8 mln vrijval, deze is in 2015 vrijgevallen.

56. Economie

De bezuiniging van € 300 op het product Economie is doorgevoerd ten laste van de clusteraanpak (Clean Tech, Food, Maritiem en Medical).

57. CED-groep

De bezuiniging op de subsidie aan de CED-groep educatieve diensten is binnen het product onderwijsbeleid opgevangen. Het lastenbudget van het product is in 2015 niet overschreden. Daarmee is deze bezuiniging gerealiseerd.

58. Conciërges

De bezuiniging op het onderdeel conciërges is grotendeels gerealiseerd. Aangezien de subsidie in schooljaren wordt beschikt verloopt de afbouw iets langzamer dan de begrote afbouw.

59. Rotterdams Onderwijsbeleid

De bezuiniging op het Rotterdams Onderwijsbeleid is gerealiseerd. Het lastenbudget van het product is in 2015 niet overschreden. Daarmee is deze bezuiniging binnen het product gerealiseerd.

60. Sport en cultuur

Jeugdvakantieland
De gemeente is in 2015 gestopt met het zelf organiseren van Jeugdvakantieland. Een privaat bedrijf heeft het initiatief genomen om Jeugdvakantieland te organiseren, zodat Jeugdvakantieland in 2015 weer heeft plaatsgevonden. Het evenement was met ruim 40.000 bezoeken succesvol. De gemeente heeft een subsidie van € 100 toegekend. Toen de gemeente dit evenement zelf organiseerde waren de kosten € 600. De bezuiniging van € 500 is dus volledig gerealiseerd.

Larenkamp
Naar aanleiding van de oprichting van het actiecomité “Red de Larenkamp” heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht om het gebouw de Larenkamp te verkopen aan een ondernemer. Er zijn met meerdere ondernemers gesprekken gevoerd, maar geen enkele ondernemer heeft de stap tot koop gezet. In samenwerking met de gebiedscommissie, de ouderenhuiskamers en de huurders is gezocht naar locaties, waarin de belangrijkste wijkgerichte activiteiten kunnen worden ondergebracht.

Overschie Sport gratis
Het project Overschie Sport Gratis is omgebouwd en de bezuiniging is gerealiseerd. De lidmaatschapsvergoeding is, in afstemming met de betrokken sportclubs, per 1 juli 2015 stopgezet. In plaats hiervan zetten we in Overschie in op het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen van Overschie Sport Gratis binnen het kader van stedelijke doelstellingen en instrumenten. Hiertoe is eind 2015 een ombouwplan opgesteld, dat in samenwerking met de gebiedscommissie Overschie zal worden uitgevoerd.

Zwembad Schuttersveld
Het zwembaddeel van Sportcentrum Schuttersveld is per juli 2015 gesloten. De basisscholen die er voor schoolzwemmen kwamen en de verenigingen die er vaste huurder waren zijn in andere baden herplaatst. De recreatieve zwemmers zijn veelal gebruik gaan maken van nabijgelegen zwembaden. Het in het zwembad werkzame personeel kon zonder gedwongen ontslag of overgang naar herplaatsingsstatus in andere gemeentelijke zwembaden worden herplaatst. In nauw overleg met de gebiedscommissie en bewoners is gezocht naar een sportieve herbestemming van het zwembad. Ultimo 2015 is een voorlopig huurcontract met een exploitant van een indoor speeltuin en lasergame getekend.

Lekker Fit!
Er is in 2015 € 400 bezuinigd op het budget programma Rotterdam Lekker Fit!. Deze bezuiniging is gerealiseerd doordat de aanpak voor het Voortgezet Onderwijs is gestopt, de financiering van de schooldiëtist door de gemeente is stopgezet omdat deze kosten nu grotendeels door de verzekeraars vergoed en door organisatorische maatregelen, die weinig impact hebben op de uitvoering van het programma.

Buitenzwembaden Hoek van Holland en Pernis
In 2015 is een marktverkenning naar andere exploitanten of exploitatievormen van de buitenzwem-baden in Hoek van Holland en Pernis uitgevoerd. Er kon geen partij gevonden worden die zonder geldelijke bijdrage mogelijkheid zag om het buitenzwembad kostendekkend te exploiteren. In beide gebieden is een burgerinitiatief ontstaan om het zwembad te behouden, welke met externe ondersteuning tot maart 2016 hun businesscase en bedrijfsplan kunnen uitwerken.

Topsport
De bezuiniging is conform opdracht gerealiseerd. Er zijn criteria opgesteld voor het bepalen van een negental focussporten: atletiek, basketbal, boksen, hockey, honkbal, judo, roeien, volleybal en zaalvoetbal. Daarnaast zijn criteria opgesteld waaraan topsportverenigingen en regionale talentencentra binnen de focussporten moeten voldoen. Met deze criteria heeft Rotterdam Topsport op basis van haar expertise bepaald op welke wijze de bezuiniging uitgevoerd kon worden.  

61. Uitbreiding handhaving / fraudebestrijding bijstand

De intensivering op handhaving (extra heronderzoeken van 3.000 dossiers op jaarbasis) heeft rendement door stopzetting of aanpassingen van uitkeringen van werkzoekenden die daarop geen of minder recht (meer) blijken te hebben. Er zijn in 2015 3.056 dossiers onderzocht. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven aan uitkeringen (BUIG). Voor 2015 was dit rendement op € 4,4 mln begroot, maar naar aanleiding van de resultaten 2014 is dit bedrag voor 2015 positief bijgesteld naar € 6,7 mln. Het uiteindelijke resultaat over 2015 bedraagt € 6,5 mln.

63. Dividenduitkering Multi Services B.V.

Op basis van de vastgestelde Jaarrekening 2013 van Multi Services B.V. is het dividend in 2015 uitgekeerd en door de gemeente ontvangen.

66. Jongerenparticipatie

Op het onderdeel jongerenparticipatie is het budget in 2015 niet overschreden; daarmee is deze bezuiniging gerealiseerd.

67. Woonvoorziening verslaafden

De bezuiniging van € 800 is gerealiseerd, omdat het voornemen om het aantal woonvoorzieningen niet verder uit te breiden conform de verwachting is geëffectueerd. Deze bezuiniging is derhalve niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de begeleiding in de maatschappelijke opvang.

68. Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld

Vanuit het Rijk hebben we extra middelen ontvangen voor de Vrouwenopvang. Hiervan is € 500 als bezuiniging ingezet, terwijl de overige middelen zijn ingezet voor een verbeterde aanpak van huiselijk geweld.

69. Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is afgeschaft vanuit het Rijk. Deze regeling is hiermee komen te vervallen en de bezuiniging is gehaald.

70. Toewerken naar halvering kwijtschelding ASH

De halvering van de kwijtschelding is uitgevoerd zoals het in het coalitieakkoord voorzien was en daarmee is de bezuiniging gehaald.

72. Armoedebestrijding

De herziening bijzondere bijstand is voorbereid in 2015 en wordt in 2016 doorgevoerd, de bezuiniging is niet gehaald.

73. Bijzondere bijstand

Dit betrof een incidentele technische verschuiving van budgetten en deze is passend gebleken in de exploitatie 2015 binnen het programma maatschappelijke ondersteuning.

74. Beheer en onderhoud uitstellen

Door het uitstel van beheer en onderhoud van wegen, verlichting, water en groen, is voor 2015 en 2016 een bezuiniging ingeboekt van € 5 mln per jaar en € 1,25 mln in 2017 en 2018.

Deze bezuiniging is budgettair verwerkt, maar door incidentele oorzaken op andere onderdelen is deze bezuiniging niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat in 2015:

  • meer voorbereidingskosten zijn gemaakt. Dit is een gevolg van het besluit bij de kadernota om extra geld beschikbaar te stellen voor 2016 en volgende jaren;
  • vanuit de voormalige deelgemeenten nieuwe projecten naar voren kwamen waarvoor geen financiële dekking was stond;

De voorziening Bommenregeling is vervallen. Dit betekent dat de gemeente dertig procent van de kosten voor het verwijderen van bommen niet meer vergoed krijgt door het Rijk.