Intensiveringen

Onderstaande nummering komt overeen met de nummering in de begroting 2015. Niet opgenomen nummers betreffen bijstellingen die pas in latere jaren geëffectueerd worden.

Intensiveringen

2015

Lokale lasten

14

Kwijtschelding uit het tarief ASH

-6.700

19

Voorkomen stijging lokale lasten (rioolheffing)

-784

Openbare orde en veiligheid

21

Controleurs in het OV (avonduren/risicomomenten)

-500

Verkeer en vervoer

24

Verkeersonderneming

-500

26

Gratis OV 67+

-3.887

27

Bushaltetoegankelijkheid

-60

Onderwijs

30

Wijkscholen

-2.000

Werk en inkomen

33

Uitbreiding handhaving/fraudebestrijding bijstand

-4.000

35

Professional portal

-2.547

Stedelijke inrichting

37

Duurzaamheidsprogramma

-2.000

38

Lucht en geluid i.r.t. gezondheid

-1.800

43

Aanpak huisjesmelkers

-720

44

Monumentenzorg

-450

45

Funderingsproblematiek

-728

Ruimtelijke ontwikkeling

46

Asowoningen

-400

47

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

-1.125

48

Zelfbouw Rotterdam

-900

49

Groenprojecten/rivierzones

-1.575

Totaal

-30.676

14. Kwijtschelding uit het tarief ASH

In 2015 is begonnen aan de gefaseerde afbouw van de toerekening van de kwijtscheldingslasten aan de afvalstoffenheffing (ASH). Dit heeft mede ertoe geleid dat de afvalstoffenheffing in 2015 is gedaald ten opzichte van 2014. In 2014 bedroeg het tarief per huishouden € 372,50. In 2015 is een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing ingevoerd. Het tarief voor een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2015 € 346,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 359,70.

19. Voorkomen stijging lokale lasten (rioolheffing)

In 2014 kon de gemeente het tarief, in beginsel éénmalig, verlagen door minder rioleringen te vervangen. Het college heeft vervolgens besloten om het dagelijks beheer van de riolering, zoals gebruikelijk, voort te zetten met als speerpunt het vervangen van jaarlijks gemiddeld 40 km vrijvervalriolering, Hiermee blijft de riolering robuust (van belang voor volksgezondheid, wateroverlast, grondwaterstand, bewustwording) en de stad aantrekkelijk. De in de begroting 2015 genoemde intensivering van € 784 is in 2015 ingezet om het riooltarief 2015 slechts met de CPI ten opzichte van 2014 te laten stijgen.

21. Controleurs in het OV (avonduren / risicomomenten)

Het aantal toezichthouders op de metro wordt met 25 full time equivalenten uitgebreid om de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten Op elke metro komt een toezichthouder. Het aantal ov-surveillanten in de metro in de avonduren is in 2015 verder uitgebreid. Er zijn meer OV-surveillanten ingezet op het traject Coolhaven-Voorschoterlaan van donderdag t/m zaterdag van 17:00 uur t/m einde dienst. Het aantal ov-surveillanten in de metro in de avonduren wordt in 2016 verder uitgebreid en ook weer in 2017. Op 11 november 2015 is er een wethoudersbrief met de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van OV-surveillanten naar commissie VOF verstuurd.  

24. Verkeersonderneming

De intensivering Beter Benutten in 2015 is onderdeel van een meerjaren programma. De investering van € 500 is een eigen gemeentelijke bijdrage aan projecten die het Rijk en de regio voor minimaal 50% subsidiëren. De projecten beogen de spitsdrukte te verminderen. In 2015 is een bijdrage geleverd aan de gedragscampagne van De Verkeersonderneming, de aanpak Efficiëntere logistiek met het bedrijfsleven en aanpassing van de N219/Zuidelijke Dwarsweg. De projecten zijn in 2015 opgeleverd of opgestart. Monitoring van de werkelijke afname van de spitsdrukte vindt plaats in 2016 en 2017.

26. Gratis OV 67+

De intensivering om het openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden gratis te maken is gerealiseerd. Op het totale begrote bedrag voor Gratis OV voor AOW’ers is € 700 minder uitgegeven. Dit komt door de gunstige afspraken die met de RET zijn gemaakt over de tarieven 2015. Het resultaat is dat alle AOW’ers in Rotterdam gratis gebruik hebben kunnen maken van het OV in de stad.

27. Bushaltetoegankelijkheid

De intensivering voor de toegankelijkheid van bushaltes is nog niet nodig geweest. Eerst is gebruik gemaakt van de middelen die uit subsidies verkregen zijn. In 2016 wordt verder gewerkt aan het toegankelijker maken van het openbaar vervoer. Per 31 december 2015 zijn 368 bushaltes opgehoogd. Het resterende deel van de doelstelling om 411 bushaltes wordt in 2016 opgehoogd
(= 62% van het totaal, zoals overeengekomen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH).

30. Wijkscholen

De intensivering van € 2 mln was bedoeld ter compensatie van het wegvallen van de Rijksgelden ter financiering van de wijkschool en De Nieuwe Kans. Dit is nu onderdeel van het programma risicojongeren. In 2015 is deze intensivering ingezet voor continuering van De Nieuwe Kans.

33. Uitbreiding handhaving / fraudebestrijding bijstand

Het college wil in de huidige collegeperiode bij 12.000 dossiers van werkzoekenden een heronderzoek laten uitvoeren. In eerste aanleg is becijferd dat deze actie € 4 mln per jaar kost. Naar aanleiding van de inzet voor dit project is gebleken dat de daadwerkelijke kosten lager uitvallen. Uiteindelijk is een bedrag van € 2 mln aan kosten gerealiseerd. De norm van 3.000 dossiers op jaarbasis is gehaald.

35. Professionalportal

In de begroting 2015 is € 2,5 mln als intensivering vrijgemaakt voor de innovatie van de ICT in het sociale domein Werk en Inkomen. Rotterdam ontwikkelt deze innovatie samen met de andere grote steden in G4-verband (Wigo4-it). Door een nieuwe fasering van het programmaplan Innovatie G4 en een andere financieringsmethodiek is er in 2015 sprake van een lagere realisatie van € 1,8 mln. Bij de andere financieringsmethodiek is er sprake van activering, waardoor de lasten over een langere periode worden verspreid.

37. Duurzaamheidsprogramma

Het college zet deze collegeperiode opnieuw in met activiteiten die schonere lucht bevorderen, energieverspilling tegengaan en nieuwe innovatieve bedrijven aantrekken. Tegelijk versterkt het college de waterveiligheid en benut het de Rotterdamse koploperspositie op deze terreinen. Dit raakt zowel de stad als de haven. In het eerste kwartaal van 2015 heeft het college het vernieuwde programma duurzaam aan de gemeenteraad voorgelegd. De intensivering is in 2015 gerealiseerd. Er is ingezet op nieuwe initiatieven op het gebied van verbetering van luchtkwaliteit, waterberging - zoals in het gebied Leonidas - energietransitie - zoals de warmterotonde en de intensivering van het opwekken van zonne-energie en het voortzetten van Versnelling 010. De concrete resultaten staan vermeld bij het product duurzaam onder programma stedelijke inrichting.

38. Lucht en geluid i.r.t. gezondheid

In 2015 is de Koersnota Schone Lucht vastgesteld. Hierin staan de ambities en de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam. De middelen die vanuit de intensivering zijn toegevoegd, zijn grotendeels ingezet om de milieuzone in te richten en voor de uitvoering van de Sloopregeling.

43. Aanpak huisjesmelkers

Bij een beheerovername loopt de gemeente financieel risico bij de invordering van gemaakte beheerkosten op de eigenaar. Het budget van € 720 is ter dekking van dit risico. Vooraf is ingeschat dat het risico per beheerovername circa € 100 is.
In 2015 is één bestuurlijke boete opgelegd. Beheerovername is nog niet nodig geweest, omdat de betrokken eigenaren hun bezit zijn gaan opknappen.
Ter voorbereiding op beheerovernames zijn in 2015 proceskosten gemaakt

44. Monumentenzorg

In het belang van het cultuurhistorisch erfgoed is € 450 beschikbaar gesteld voor intensivering. In 2015 is dit bedrag deels ingezet voor verschillende erfgoedactiviteiten, zoals:

  • de ontwikkeling van bezoekersfaciliteiten, in samenwerking met de rijksoverheid, en de opzet van een verplicht monitoringssysteem (6-jaars rapportage) voor de Van Nellefabriek, als gevolg van de aanwijzing als UNESCO Werelderfgoed;
  • de opzet van een intern opleidingstraject, in samenwerking met de Erfgoedacademie;
  • de uitvoering een onderzoek, op basis van een raadsmotie, naar de mogelijkheden van betere borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen en de cultuurhistorische begeleiding van een onderzoek naar de herijking van het gemeentelijk verkoopbeleid van vastgoed;
  • de doorstart van het aanwijzingsprogramma voor gemeentelijke monumenten. Dit aanwijzingsprogramma vormt een belangrijk onderdeel van het erfgoedbeleid. Dit beleid gaat daarnaast over de vergunningverlening voor beschermde monumenten, de draagvlakverbreding, het cultuurhistorisch onderzoek en in algemene zin de omgang met erfgoed.

45. Funderingsproblematiek

Uitgangspunt is dat funderingsherstel de verantwoordelijkheid is van woningeigenaren. Jaarlijks is er € 300 beschikbaar voor subsidie op funderingsonderzoeken. In het Kleiwegkwartier zijn eigenaren van 900 particuliere woningen benaderd voor een begeleidingstraject dat is gericht op het stimuleren van funderingsherstel. Tevens zijn in Middelland eigenaren van 450 particuliere woningen benaderd. Dit heeft nog niet geleid tot het daadwerkelijk verlenen van subsidies.

In 2015 zijn drie woningeneigenaren aangeschreven waarbij beheerovername uiteindelijk niet nodig bleek. De beschikbare middelen van € 300 zijn daarom niet besteed.

In 2015 is gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website met informatie over funderingen. Naast algemene informatie kan de gebruiker via een interactieve kaart tot op adresniveau zoeken naar historische en actuele funderingsrapporten, risicogebieden, funderingstypes en grondwaterstanden. De website wordt in het 1e kwartaal 2016 toegankelijk voor het publiek.

46. Asowoningen

Voor de periode 2015 tot 2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. In 2015 is gestart met de uitvoering en zijn ook verplichtingen aangegaan. Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk geraamd, is niet het volledige bedrag uitgegeven en komen er kosten in 2016.

47. Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

De uitgaven die in 2015 zijn gedaan voor Kansrijke Wijken, zijn lager dan het begrote en beschikbaar gestelde bedrag van € 1,1 mln. Het jaar 2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding van concrete projecten. Voor 2016 zijn verplichtingen aangegaan.

48. Zelfbouw Rotterdam

Voor 2015 was € 900 begroot voor de inzet op Zelfbouw, in de jaren 2016-2018 de helft (€ 450). De uitgaven 2015 zijn € 400 lager, onder andere doordat het team pas compleet en volledig operationeel was in de loop van het jaar. Tevens zijn de kosten voor werving, communicatie en marketing inclusief de zelfbouwmakelaar en -balie pas volledig noodzakelijk in de periode 2016-2018. In die periode start de meerderheid van de projecten.

49. Groenprojecten / rivierzones

In 2015 is € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor Rivierzones. Het geld dient onder andere voor de korte termijn verbeteringen langs het Maasparcours, ‘quick wins’ langs de Rotte en een bijdrage aan de bochtafsnijding van de Schie. Als gevolg van aanpassing in de planvorming en gewijzigde situaties is de realisatie van de lasten lager; de al aangegane verplichtingen schuiven door naar 2016.