Ramingsbijstellingen

Programma Serviceorganisatie

3

Organisatie

-22.400

Totaal

-22.400

3. Organisatie

Onder de ramingsbijstelling Organisatie zijn verschillende onderwerpen samengebracht. De grootste bedragen betreffen bijstellingen in de frictiekosten en het concernbrede loonkostenbudget. Door vertraging in de krimpopgave zijn de frictiekosten met de begroting 2015 herijkt. In het resultaat zijn de personeelskosten bij het product VWNW lager dan begroot. Dit is het gevolg van hogere loonkosten voor herplaatsingskandidaten waartegenover lagere lasten staan als gevolg van het afsluiten van minder arrangementen. Daarnaast zijn de totaal gerealiseerde loonkosten van de gehele gemeente in 2015 lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de onderbezetting die de clusters aanhouden ter voorbereiding op de besparingsopdracht voor de huidige collegeperiode. De gemiddelde loonkosten per fte zijn overigens licht gestegen ten opzichte van de begroting.
Bij de ramingsbijstelling op de formatie voor de afdeling Gebied is bij de tweede bestuursrapportage in 2015 aangegeven dat de personeelskosten lager uitvallen. Dit komt door te anticiperen op de krimpopgave van dit onderdeel. Dit is met de bestuursrapportage gecorrigeerd in de begroting. Het resultaat in de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.