Ramingsbijstellingen

Programma werk en inkomen

4

Werk en Inkomen

-61.300

Totaal

-61.300

4. Werk en Inkomen

Bijstelling / nieuwe raming BUIG (- € 47,7 mln)
Jaarlijks bepaalt de gemeente voor de inkomensverstrekking het saldo van de BUIG: baten uit rijksbijdragen minus de verwachte bijstandsuitkeringen. Ten tijde van de begroting 2015 was een tekort becijferd op € 47,7 mln. Op basis van voortschrijdend inzicht is de begroting in 2015 bijgesteld naar een tekort van € 20,8 mln. Ten opzichte van de bijgestelde begroting (8-maands) is de gemiddelde prijs per uitkering € 132, - lager (begroot € 14.200, -) en het gemiddelde volume uitkeringsgerechtigden 300 lager (begroot 38.900). In de 10-maandsbrief 2015 heeft het college gemeld dat het tekort op het BUIG-budget circa € 20 mln lager zal worden dan het tekort van € 20,8 mln dat verwerkt is in de 8-maands begroting. Uiteindelijk laat de realisatie in 2015 een positief resultaat op het BUIG-budget zien van circa € 1 mln.

Diverse uitvoering W&I (- € 2,3 mln)
Bij de kaderbrief 2014 is voor de begroting 2015-2018 € 2,3 mln toegekend aan het programma Werk en Inkomen voor de uitvoering van de wijzigingen in de Participatiewet en de maatregelen Wet Werk en Bijstand (WWB). Werkzaamheden die hieruit voortkwamen waren onder meer de invoering van de kostendelersnorm en de uitvoering van de daarbij behorende beoordeling, de afschaffing van de alleenstaande-oudernorm en de daarbij behorende beoordeling, en de instroom van de nieuwe doelgroepen. In het kader van invoering van de kostendelersnorm zijn in de eerste helft van 2015 de dossiers van ruim 15.000 Rotterdamse werkzoekenden opnieuw beoordeeld. Daarnaast zijn er circa 300 werkzoekenden ingestroomd die vallen onder de categorie ‘nieuwe doelgroep’.

Realistisch begroten: baten Werk- en Re-integratie (- € 9,5 mln)
Op het product Werk werden in het verleden voor het onderdeel Werk en Re-integratie structureel externe baten geraamd van € 9,5 mln. In de praktijk hebben zich alleen incidenteel externe baten voorgedaan. Bovendien fluctueerden deze sterk over de jaren. Hierop is de begroting 2015 gecorrigeerd.

Sociale werkvoorziening (- € 1,8 mln)
Het niet volledig realiseren van de businesscase voor de Radardeal heeft tot een correctie in de begroting 2015 geleid. Het niet volledig realiseren van de businesscase was het gevolg van de veranderende context met de clustervorming en de centralisatie van de bedrijfsvoering naar de toenmalige RSO.