Ramingsbijstellingen

Programma Openbare orde en veiligheid

6b

regionaal uitkijkcentrum camera's

-1.000

9

Toezicht en handhaving

-2.900

Totaal

-3.900

6b. regionaal uitkijkcentrum camera's Witte de Withstraat (-1 mln)

De start van het project voor de verhuizing van het cameratoezicht Witte de Withstraat is na overleg met de politie verschoven naar medio 2015. Hierdoor is niet het volledig beschikbaar gestelde budget benut. De verhuizing wordt naar verwachting medio 2016 afgerond.

9. Toezicht en handhaving

In 2015 heeft de afdeling Handhaving de opdracht uit het coalitieakkoord uitgevoerd om de formatie op straat op peil te brengen en in 2015/2016 uit te breiden met specifieke teams voor gebiedsinterventie (25 fte) en voor jeugdhandhaving (12 fte). Bij de fiscale handhaving is vanwege de geplande overgang naar de inzet van scantechnologie, de formatie deels op peil gebracht met tijdelijke krachten (inhuur). Het op sterkte brengen van de bezetting heeft, naast het besluit om fiscale naheffingen sneller te versturen, ertoe geleid dat de opbrengsten van fiscale naheffingen forser gestegen zijn dan was begroot.