Ramingsbijstellingen

Programma Bestuur en dienstverlening

7

Dienstverlening

-1.700

11

Taakstelling deelgemeenten

-6.845

Totaal

-8.545

7. Dienstverlening

In de begroting 2015 is voor Dienstverlening € 1,7 mln opgenomen bij de ramingsbijstellingen. Hiervan is een bedrag van € 600 ingezet voor de dekking van de kosten voor de digitalisering van archieven. Het is niet mogelijk gebleken deze kosten door te belasten naar de gebruikers. Een bedrag van € 1,1 mln (€ 500 voor ICT en € 600 voor Kwaliteit) is ingezet voor de dekking van knelpunten in de begroting 2015 waarvoor nog oplossingen gezocht werden. Dit betrof de taakstelling servicecentra en het knelpunt verhuur archiefruimte. Met ingang van 2016 zijn deze posten overgeheveld naar concernhuisvesting.

11. Taakstelling deelgemeenten

De ramingsbijstelling taakstelling deelgemeenten zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.