Ramingsbijstellingen

Onderstaande nummering komt overeen met de nummering in de begroting 2015. Niet opgenomen nummers betreffen bijstellingen die pas in latere jaren geëffectueerd worden.

Ramingsbijstellingen

2015

1

Gemeentefonds

12.518

2

Dividend

6.264

3

Organisatie

-22.400

4

Werk en Inkomen

-61.300

5

Grondexploitaties

-8.448

6

Diverse projecten

-1.727

7

Dienstverlening

-1.700

8

Parkeren

-2.100

9

Toezicht en handhaving

-2.900

10

Recreatieschappen

-2.076

11

Taakstelling deelgemeenten

-6.845

12

Overige bijstellingen

-3.359

Totaal

-94.073

1. Gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds is gedaald met € 12,5 miljoen. Dit is meegenomen in het jaarrekening resultaat.

2. Dividend

De ramingsbijstelling van de dividenden zoals deze zijn opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.

3. Organisatie

Onder de ramingsbijstelling Organisatie zijn verschillende onderwerpen samengebracht. De grootste bedragen betreffen bijstellingen in de frictiekosten en het concernbrede loonkostenbudget. Door vertraging in de krimpopgave zijn de frictiekosten met de begroting 2015 herijkt. In het resultaat zijn de personeelskosten bij het product VWNW lager dan begroot. Dit is het gevolg van hogere loonkosten voor herplaatsingskandidaten waartegenover lagere lasten staan als gevolg van het afsluiten van minder arrangementen. Daarnaast zijn de totaal gerealiseerde loonkosten van de gehele gemeente in 2015 lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de onderbezetting die de clusters aanhouden ter voorbereiding op de besparingsopdracht voor de huidige collegeperiode. De gemiddelde loonkosten per fte zijn overigens licht gestegen ten opzichte van de begroting.
Bij de ramingsbijstelling op de formatie voor de afdeling Gebied is bij de tweede bestuursrapportage in 2015 aangegeven dat de personeelskosten lager uitvallen. Dit komt door te anticiperen op de krimpopgave van dit onderdeel. Dit is met de bestuursrapportage gecorrigeerd in de begroting. Het resultaat in de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.

4. Werk en Inkomen

Bijstelling / nieuwe raming BUIG (- € 47,7 mln)
Jaarlijks bepaalt de gemeente voor de inkomensverstrekking het saldo van de BUIG: baten uit rijksbijdragen minus de verwachte bijstandsuitkeringen. Ten tijde van de begroting 2015 was een tekort becijferd op € 47,7 mln. Op basis van voortschrijdend inzicht is de begroting in 2015 bijgesteld naar een tekort van € 20,8 mln. Ten opzichte van de bijgestelde begroting (8-maands) is de gemiddelde prijs per uitkering € 132, - lager (begroot € 14.200, -) en het gemiddelde volume uitkeringsgerechtigden 300 lager (begroot 38.900). In de 10-maandsbrief 2015 heeft het college gemeld dat het tekort op het BUIG-budget circa € 20 mln lager zal worden dan het tekort van € 20,8 mln dat verwerkt is in de 8-maands begroting. Uiteindelijk laat de realisatie in 2015 een positief resultaat op het BUIG-budget zien van circa € 1 mln.

Diverse uitvoering W&I (- € 2,3 mln)
Bij de kaderbrief 2014 is voor de begroting 2015-2018 € 2,3 mln toegekend aan het programma Werk en Inkomen voor de uitvoering van de wijzigingen in de Participatiewet en de maatregelen Wet Werk en Bijstand (WWB). Werkzaamheden die hieruit voortkwamen waren onder meer de invoering van de kostendelersnorm en de uitvoering van de daarbij behorende beoordeling, de afschaffing van de alleenstaande-oudernorm en de daarbij behorende beoordeling, en de instroom van de nieuwe doelgroepen. In het kader van invoering van de kostendelersnorm zijn in de eerste helft van 2015 de dossiers van ruim 15.000 Rotterdamse werkzoekenden opnieuw beoordeeld. Daarnaast zijn er circa 300 werkzoekenden ingestroomd die vallen onder de categorie ‘nieuwe doelgroep’.

Realistisch begroten: baten Werk- en Re-integratie (- € 9,5 mln)
Op het product Werk werden in het verleden voor het onderdeel Werk en Re-integratie structureel externe baten geraamd van € 9,5 mln. In de praktijk hebben zich alleen incidenteel externe baten voorgedaan. Bovendien fluctueerden deze sterk over de jaren. Hierop is de begroting 2015 gecorrigeerd.

Sociale werkvoorziening (- € 1,8 mln)
Het niet volledig realiseren van de businesscase voor de Radardeal heeft tot een correctie in de begroting 2015 geleid. Het niet volledig realiseren van de businesscase was het gevolg van de veranderende context met de clustervorming en de centralisatie van de bedrijfsvoering naar de toenmalige RSO.

5. Grondexploitaties

De systematiek met betrekking tot het ramen van de winstverwachtingen bij de grondexploitaties is gewijzigd. Dit betekent geen (structurele) meerjarige winstverwachting meer als onderdeel van de begroting, maar een jaarlijks te bepalen incidenteel resultaat.

6. Diverse projecten

Afkopen 100 jaar onderhoud Groene verbinding (- € 135)
Het onderhoudsbudget van € 135 waarvoor in 2015 onderhoud is uitgevoerd, is toegevoegd.

Regionaal uitkijkcentrum camera’s Witte de Withstraat (- € 1 mln)
De start van het project voor de verhuizing van het cameratoezicht Witte de Withstraat is na overleg met de politie verschoven naar medio 2015. Hierdoor is niet het volledig beschikbaar gestelde budget benut. De verhuizing wordt naar verwachting medio 2016 afgerond.

Gevolgen voor marktopbrengsten van herinrichting Binnenrotte (- € 225) en Pretorialaan (- € 180)
Vanwege de herinrichting van de buitenruimte op de Binnenrotte en de Pretorialaan is het aantal beschikbare standplaatsen op de markten in deze beide straten teruggebracht. Dit heeft geleid tot lagere marktopbrengsten.

Gemeenschappelijke tuinen (- € 187)

Voorheen viel het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke binnentuinen onder de verantwoordelijkheid van VvE’s. Vanwege een uitspraak van de Hoge Raad heeft de gemeente echter deze onderhoudsplicht. Dit bedrag is in 2015 ook daadwerkelijk uitgegeven aan beheer en onderhoud.

7. Dienstverlening

In de begroting 2015 is voor Dienstverlening € 1,7 mln opgenomen bij de ramingsbijstellingen. Hiervan is een bedrag van € 600 ingezet voor de dekking van de kosten voor de digitalisering van archieven. Het is niet mogelijk gebleken deze kosten door te belasten naar de gebruikers. Een bedrag van € 1,1 mln (€ 500 voor ICT en € 600 voor Kwaliteit) is ingezet voor de dekking van knelpunten in de begroting 2015 waarvoor nog oplossingen gezocht werden. Dit betrof de taakstelling servicecentra en het knelpunt verhuur archiefruimte. Met ingang van 2016 zijn deze posten overgeheveld naar concernhuisvesting.

8. Parkeren

Met de plaatsing van de nieuwe parkeerautomaten in 2014 is in Rotterdam het kentekenparkeren geïntroduceerd. De kapitaallasten hiervoor waren hoger dan voorzien. Dat komt doordat deze automaten duurder zijn dan de oude automaten en door het besluit van de gemeenteraad in 2014 om meer automaten te plaatsen dan tevoren was voorgesteld.
Uiteindelijk heeft het totale project Modernisering straatparkeren minder gekost dan begroot. In 2015 heeft dit geleid tot een financieel voordeel op de kapitaallasten.

9. Toezicht en handhaving

In 2015 heeft de afdeling Handhaving de opdracht uit het coalitieakkoord uitgevoerd om de formatie op straat op peil te brengen en in 2015/2016 uit te breiden met specifieke teams voor gebiedsinterventie (25 fte) en voor jeugdhandhaving (12 fte). Bij de fiscale handhaving is vanwege de geplande overgang naar de inzet van scantechnologie, de formatie deels op peil gebracht met tijdelijke krachten (inhuur). Het op sterkte brengen van de bezetting heeft, naast het besluit om fiscale naheffingen sneller te versturen, ertoe geleid dat de opbrengsten van fiscale naheffingen forser gestegen zijn dan was begroot.

10. Recreatieschappen

De ramingsbijstelling was nodig om aan de verplichtingen richting recreatieschappen te voldoen. Eind 2016 wordt voor alle recreatieschappen een besluit genomen over de toekomstige organisatie en de bijbehorende middelen.
Het organisatorisch speelveld van de recreatieschappen is volop in beweging. In 2015 hebben alle recreatieschappen waarin Rotterdam participeert een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige organisatie. Het doel van deze onderzoeken is om te komen tot een organisatievorm die eenvoudiger en efficiënter is dan de huidige gemeenschappelijke regeling en die beter aansluit bij de beheertaken van de recreatieschappen. De urgentie van een nieuwe organisatievorm is begin 2015 vergroot door het besluit van de Provincie Zuid-Holland om per 2017 eenzijdig uit te treden uit de recreatieschappen.

11. Taakstelling deelgemeenten

De ramingsbijstelling taakstelling deelgemeenten zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.

12. Overige bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen die zijn gerealiseerd.