Herstel m.b.t. voorgaande jaren

Tot en met de jaarrekening 2014 zijn onttrekkingen aan bestemmingsreserves als bijdragen aan grondexploitaties verantwoord. Deze verwerkingswijze is niet in overeenstemming met het BBV. In de jaarrekening 2015 zijn deze bijdragen met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dit heeft als effect dat de netto contante waarde van grondexploitaties daalt, omdat geen rekening wordt gehouden met (toekomstige) bijdragen uit bestemmingsreserves.  Voor projecten met een (aanvullend) tekort betekent dit dat in de jaarrekening 2015 een (aanvullende) voorziening gevormd dient te worden. Deze aanpassing leidt ertoe dat de overgang naar de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor grondexploitaties geldend vanaf 2016 minder groot is.
De correcties van dit herstel op de balans per 31 december 2015 zijn hoger onderhanden werk van € 30,7 miljoen, hogere voorziening onderhanden werk van € 36,3 miljoen en hogere bestemmingsreserves van € 7,9 miljoen. De correcties op het overzicht van baten en lasten zijn hogere lasten van € 30,1 miljoen en hogere baten van € 24,6 miljoen. Het voordelige resultaatseffect bedraagt € 2,3 miljoen.