Stichtingen

Stichtingen vormen de derde vorm van een verbonden partij. Alleen die stichtingen waarin een bestuurlijk en een financieel belang bestaat - anders dan een subsidierelatie – beschouwt de gemeente als verbonden partijen. Stichtingen waarmee de gemeente in overwegende mate een subsidierelatie heeft, zijn in dit verband geen verbonden partij.

Welke nieuwe verbonden stichtingen zijn opgericht?
Geen

Welke verbonden stichtingen zijn in beheer?
In de onderstaande tabel is de geactualiseerde lijst van stichtingen opgenomen:

Naam en vestigingsplaats

Product

Stichting Rotterdam Internet Exchange (R-iX)
(Rotterdam)

Economie

Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR)
(Rotterdam)

Cultuur

Stichting Bibliotheek Rotterdam (hierna: SBR)
De SBR is in 2015 begonnen met een concept toekomstvisie als opmaat naar een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2017-2020. In dit kader houdt de gemeente ook het vestigingsbeleid tegen het licht. In 2016 gaan gemeente en SBR hierover verder in gesprek.
Sinds 2015 werkt SBR met het Rotterdamse Risicocumulatiemodel. Elke kwartaal worden de benoemde risico's nagelopen en nieuwe risico's beoordeeld. Op basis daarvan wordt het benodigde weerstandsvermogen berekend. Op basis van de meest recente analyse is het weerstandsvermogen op niveau.

Stichting Rotterdam Internet Exchange
Stichting R-iX had een financiering bij de BNG Bank waarvoor de gemeente garant stond. Deze lening is in 2015 afgelost, waardoor de gemeentegarantie is vervallen.

Welke verbonden stichtingen zijn beëindigd?
Geen