Gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt openbare lichamen de mogelijkheid om een deel van hun bestuurstaken te verplaatsen naar een andere bestuurslaag. Dit wordt ook verlengd lokaal bestuur genoemd. Gemeenten kunnen een openbaar lichaam instellen. Een dergelijk openbaar lichaam is een rechtspersoon en kent drie organen: een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Alleen de gemeenschappelijke regelingen die de gemeente kwalificeert als verbonden partij staan opgenomen in deze paragraaf. Daaronder zijn niet begrepen de zogeheten lichte regelingen, omdat daar de bestuurlijke component ontbreekt. Bij lichte regelingen gaat het om samenwerkingsverbanden zonder bestuursorganen.

Welke nieuwe gemeenschappelijke regelingen zijn aangegaan?
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
In 2014 is de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag verder voorbereid. Deze is regeling per 1 januari 2015 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wet Afschaffing Plusregio's per die datum, is de Metropoolregio belast met het uitvoeren van de verkeer- en vervoertaken in de regio.

In welke gemeenschappelijke regelingen participeert de gemeente reeds?
Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen waarin de gemeente Rotterdam participeert:

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer (hierna: OLGB)
In 2015 heeft het OLGB zijn samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verder vormgegeven. Op verschillende niveaus van de organisatie is de samenwerking geïntensiveerd. Dit geldt zowel voor de operationele onderdelen als voor de bedrijfsvoering, zoals financiën en human resources. Een voorbeeld van de operationele synergie is de oprichting in 2015 van een gespecialiseerd brandweerteam dat kan worden ingezet bij brand aan boord van een ferry- of cruiseschip. Dit brandweerteam is een samenwerking met o.a. de VRR, Kustwacht en het Havenbedrijf Rotterdam. Tot slot is ook de onderlinge doorstroming van personeel tussen het OLGB en andere veiligheidsdiensten een voorbeeld van de geïntensiveerde samenwerking.  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR)
In 2015 hebben bij het Ambulance-onderdeel van de VRR CAO-acties plaatsgevonden. Deze hebben ertoe geleid dat extra diensten zijn stopgezet. Deze extra diensten waren ingezet om een inhaalslag te maken, zodat in 95% van de tijd de ambulance spoedritten binnen de normtijd van 15 minuten worden uitgevoerd. De cao-acties hebben enige invloed gehad op de regionale prestaties, maar de daling valt mee. Sinds november 2015 zijn de acties gestopt.
In Rotterdam is in 94,8% van de gevallen de ambulance binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse. In 2015 heeft de VRR voor de industriële veiligheid samenwerking gezocht met de DCMR en de gemeente Rotterdam om één integraal vergunningverleningsproces voor de industrie op te zetten. Tot slot is de VRR in 2015 begonnen aan een plan om haar nieuwe meldkamer op het landelijk rekencentrum aan te sluiten.

Grondbank RZG Zuidplas
De Grondbank heeft in het verleden grond verworven in de Zuidplaspolder. De Grondbank functioneert als stallingbedrijf en richt zich voornamelijk op de uitnamen van de verworven gronden. Door de vastgoedcrisis heeft de Grondbank slechts beperkt gronden verkocht aan gemeenten en private partijen die de Zuidplaspolder tot ontwikkeling willen brengen. In 2015 was er sprake van voorzichtig marktherstel. Daardoor is de verwachting dat in 2016 woningbouw zich verder kan gaan ontwikkelen. Voor de bedrijventerreinen rondom de Zuidplaspolder is er sprake van overprogrammering. De provincie is van plan hiervoor een aanpak op te stellen.

Koepelschappen en recreatieschappen
Er is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de recreatieschappen. Hierin worden diverse organisatievormen onderzocht voor het toekomstig beheer van het regionale groen. Insteek is dat de nieuwe organisatievorm eenvoudiger, transparanter en kostenefficiënter wordt dan de huidige samenwerking via een gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2016 inzichtelijk is wat een passende organisatievorm zal zijn.

Welke gemeenschappelijke regelingen zijn of zullen worden beëindigd?

Stadsregio Rotterdam
De wet waarmee de Wgr+ regio’s worden afgeschaft trad op 1 januari 2015 in werking. De taken op het gebied van verkeer en vervoer zijn belegd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Sinds de opheffing per 1 juli 2015 is de Stadsregio ‘in liquidatie’. De Stadsregio in liquidatie moet zorgen voor de al dan niet financiële afwikkeling van de middelen van de organisatie, zoals het afhandelen van lopende subsidierelaties, het vaststellen van jaarrekeningen en liquidatiebegrotingen, het werkgeverschap voor herplaatsingskandidaten en de verrekeningen met gemeenten. Begin 2016 moet de Stadsregio de jaarrekening over 2015  vaststellen. Daarna kan de Stadsregio definitief worden opgeheven.

Overzicht BBV-informatie per verbonden partij
In deze subparagraaf is per verbonden partij beschreven welke door het BBV voorgeschreven verantwoordingsinformatie onderdeel moet uitmaken van het jaarverslag van de gemeente Rotterdam. In dit verband is het belangrijk op te merken dat in een aantal gevallen de meest recente informatie nog niet beschikbare was bij het opstellen van deze jaarrekening. Waar dit het geval is, is dit onderstaand aangeduid met een asterisk. De volgende legenda wordt in dit verband gehanteerd:

  -

is er geen asterisk weergegeven, dan heeft de verbonden partijen de laatst beschikbare informatie of het jaarverslag 2015 aan de gemeente verstrekt. Er is geen recentere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat of vermogen te verwachten zijn;

*

bij vermelding van één asterisk geldt: van deze verbonden partijen is de laatst beschikbare informatie verstrekt op basis van conceptcijfers of tussentijdse rapportages over 2015;

**

bij vermelding van twee asterisken: van deze verbonden partijen is nog geen jaarrekening 2015 voorhanden op basis waarvan ontwikkelingen in het resultaat of vermogen zijn vast te stellen.

N.v.t.

Het n.v.t. geeft aan dat er informatie is gevraagd over een periode waarin de verbonden partij nog niet was opgericht.