Gesprekscyclus

De ingezette verbetering van de realisatie van de gesprekscyclus heeft zich in 2015 voortgezet. Er zijn in totaal meer gesprekken gevoerd dan in het voorgaande jaar. Dit komt mede omdat er naar aanleiding van de Motie Gesprekscyclus 100% en de Motie Rotterdamse Gesprekscyclus diverse maatregelen zijn genomen die het percentage van gevoerde gesprekken omhoog heeft gebracht.

Organisatieonderdeel

2013

2014

2015

PG

FG

BG

PG

FG

BG

PG*

FG

BG

Dienstverlening

85%

87%

86%

92%

86%

66%

Maatsch. Ontw.

71%

75%

76%

88%

85%

72%

Stadsbeheer

79%

76%

77%

88%

84%

79%

Stadsontwikkeling

84%

82%

90%

95%

91%

75%

Werk en Inkomen

76%

70%

73%

92%

95%

92%

RSO**

66%

86%

77%

86%

80%

51%

Bestuursdienst

80%

85%

89%

93%

88%

67%

Concern

61%

62%

64%

77%

79%

81%

90%

87%

74%

PG: Planningsgesprek

FG: Functioneringsgesprek

BG: Beoordelingsgesprek

* Planningsgesprekken 2015 betreft cijfers tweede bestuursrapportage

** Voor cyclusjaar 2015 excl. VOIL, HPK en Traineeprogramma


Tot 1 april 2016 hadden leidinggevenden gelegenheid de gesprekscyclus 2015 af te ronden met het beoordelingsgesprek. Dit betekent dat de administratieve afhandeling en verwerking in het systeem van gevoerde beoordelingsgesprekken nog enige doorloop in de tijd kent. De verwachting is dat het uiteindelijke percentage beoordelingsgesprekken 2015 hoger uit komt. Een score van 100 procent zal overigens door bijvoorbeeld langdurige ziekte of vertrek van medewerkers nooit helemaal behaald kunnen worden. Toch blijft dit percentage gehanteerd om alle zeilen bij te zetten en een zo volledig mogelijke invulling te geven aan de gesprekscyclus. In de eerste bestuursrapportage 2016 zal een geactualiseerd beeld worden gegeven.

Aan de Raad is toegezegd om in 2015/2016 de procedure en systematiek van de gesprekscyclus te herijken. Het kader hiervoor is de organisatievisie 2015-2018: Rotterdam, moderne en eigentijdse werkgever. In deze visie staat de medewerker centraal en ligt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente ontwikkeling en flexibiliteit. Als eerste stap is de huidige gesprekscyclus voor het jaar 2016 aangepast qua gebruiksvriendelijkheid en het zichtbaar maken van de organisatievisie. In 2016 wordt een voorstel uitgewerkt om het gesprek tussen leidinggevende en medewerker op een andere manier te faciliteren.