Garanties voor rechtspersonen

Garanties t.b.v. rechtspersonen

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Energie

104.000

104.000

104.000

Stads- en gebiedsontwikkeling

3.618

3.396

0

Garanties t.b.v. deelnemingen

107.618

107.396

104.000

Economische ontwikkeling

3.200

1.500

0

Kunst en cultuur

3.899

3.416

2.993

Onderwijs

2.133

1.108

0

Sport en recreatie

12.436

13.813

11.144

Zorg

22.239

19.629

14.726

Overig

4.471

4.030

3.798

Garanties t.b.v. niet-deelnemingen

48.378

43.496

32.661

Totaal garanties t.b.v. rechtspersonen

155.996

150.892

136.661

In het verleden zijn op een groot aantal beleidsgebieden garanties voor rechtspersonen verstrekt. Bij de risicobeoordeling van de garanties wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën, met eigen specifieke kenmerken. De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. De grootste garantie is die voor de deelneming Warmtebedrijf van € 104 mln. Deze garantie betreft de financiering van het aanleggen van een warmtetransportsysteem in het kader van CO2-beperking. In de jaren 1970-1990 zijn veel garanties afgegeven voor investeringen in zorginstellingen. De garanties die zijn verstrekt in de categorie sport en recreatie hebben voornamelijk betrekking op Diergaarde Blijdorp, met een restantschuld van de onderliggende leningen per ultimo 2015 van € 9 mln.

In 2015 zijn geen nieuwe borgstellingen voor rechtspersonen verleend. Er is één borgstelling ingeroepen. Het gaat om de borgstelling voor WOM Vastgoed BV (hierna: WOM). WOM (een 100% deelneming van de gemeente) was niet in staat om de betalingsverplichtingen aan de bank te voldoen. De gemeente heeft daarop deze betalingsverplichtingen aan de bank voldaan, volgens de akte van borgtocht. Vooruitlopend op de verdere afwikkeling neemt de gemeente het vastgoed van de WOM over. De taxatiewaarde van dit vastgoed lag lager dan de betalingsverplichtingen. Per saldo bedraagt het verlies op de borgstelling € 351. Meer informatie over de afwikkeling van de WOM is in deze jaarrekening opgenomen in paragraaf 5.7 Verbonden partijen.