Ontwikkeling positie opgenomen leningen

Opgenomen leningen

1 jan 2012

1 jan 2013

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Langlopende leningen OG

1.950.069

1.875.978

1.818.144

1.950.006

1.977.516

Netto kortlopende leningen en banksaldi

364.967

409.509

439.170

391.593

433.823

Totaal opgenomen leningen

2.315.036

2.285.487

2.257.314

2.341.599

2.411.339

De bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot de hier getoonde verloop van de positie opgenomen leningen. De opgenomen leningen zijn in 2015 gestegen met € 69.740. De langlopende leningen namen toe met € 27.510 en de netto kortlopende leningen en banksaldi met € 42.230.