Gemiddeld aanslagbedrag OZB bedrijven

Ten opzichte voorgaande jaren laat 2015 een redelijk stabiel beeld zien. Bij kleine buurten kunnen verschuivingen veroorzaakt worden door nieuwe (grote) WOZ-objecten, waardoor het gemiddeld aanslagbedrag sneller fluctueert.