Meerjarigverloop IFR

Onderstaand is de opbouw en het verloop van het IFR weergegeven. Voor 2014 en 2015 zijn de realisatiecijfers aan de hand van de jaarrekening opgenomen. Voor 2016 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve die bestemd zijn voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen. In het verloop van het IFR is nog geen rekening gehouden met eventuele meerjarige consequenties van het gewijzigde inzicht in de relatie grondexploitaties en reserves.

Meerjarig verloop IFR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toevoegingen

73.076

104.553

42.684

19.684

11.684

11.684

Onttrekkingen

41.520

57.666

95.359

49.419

25.667

18.484

Eindstand voor resultaatbestemming
(per 31-12)

442.545

492.831

440.156

410.421

396.438

389.638

Resultaatbestemming

3.399

0

0

0

0

0

Eindstand na resultaatbestemming

445.944

492.831

440.156

410.421

396.438

389.638


Toevoegingen

In 2015 is € 104,5 mln toegevoegd aan het IFR. De begrote toevoeging was € 36,7 miljoen. De hogere toevoeging wordt verklaard door de hoger uitgevallen bespaarde rente, de opbrengst vanuit de Erfpachtconversie en de opbrengst van de verkoop van Beurs WTC.

Onttrekkingen
De oorspronkelijk begrote onttrekking in 2015 bedroeg circa € 107 mln. De realisatie is uitgekomen op € 57,7 mln. Daarvan is o.a. € 10 mln overgeheveld naar de bestemmingsreserve Krimp (motie 31) conform begroting 2015. De lagere onttrekking van circa € 41,9 mln. ten opzichte van de laatst geactualiseerde raming wordt per saldo verklaard door achterblijvende realisatie van de IFR projecten, zoals beschreven is bij Financiën/ Investeringen/ Meerjaren investeringsplanning/IFR-projecten en toegelicht bij Financiën/ reserves en voorzieningen/ IFR.