Ontwikkelingen beleid verbonden partijen

De gemeente Rotterdam kent in totaal 44 verbonden partijen, waarvan 27 vennootschappen (deelnemingen), twee stichtingen, één vereniging en veertien gemeenschappelijke regelingen (publiekrechterlijke rechtspersonen).
In 2015 heeft de gemeente Rotterdam €146 mln. aan dividend ontvangen. Hierin zit een eenmalig superdividend van ca. € 50 mln. als gevolg van de verkoop van het Beurs WTC-gebouw.

Addendum Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018
Op 27 november 2014 nam de gemeenteraad de motie Integriteit bij deelnemingen aan. Strekking van de motie was om een addendum (toevoeging) bij het beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018 voor te leggen, met een uiteenzetting van het gemeentelijk integriteitsbeleid bij deelnemingen. De gemeenteraad vroeg daarbij niet alleen te focussen op integriteit, maar het addendum aan te vullen met het gemeentelijk beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna: MVO) en Social Return bij gemeentelijke verbonden partijen. Het addendum is in 2015 opgesteld en in 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Om het addendum ook bij de verbonden partijen onder de aandacht te brengen, indien dit niet reeds het geval is, zijn zij per brief geïnformeerd.
In 2016 zal de gemeente bij haar reguliere monitoring en interactie met de deelnemingen, inzet plegen op de uitgangspunten omtrent MVO, Social Return en integriteit, zoals uiteengezet in het addendum.

Beheerverslag 2014
Het was gebruikelijk om de gemeenteraad tijdens het jaar op drie vaste momenten te informeren over ontwikkelingen bij de gemeentelijke deelnemingen. Deze informatieverschaffing aan de gemeenteraad vond op drie momenten gedurende het jaar plaats:

  1. in de gemeentelijke begroting door een vooruitblik op de (financiële) ontwikkelingen van de verbonden partijen;
  2. in de gemeentelijke jaarrekening door verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de resultaten van de verbonden partijen;
  3. in een brief, voorafgaand aan het zomerreces, met een overzicht van de door het college ingenomen aandeelhoudersstandpunten.

Omdat deze vorm van informatievoorziening zich niet leent voor uitgebreide toelichtingen op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de gemeentelijke deelnemingen, is naar analogie met het Rijk voor de eerste keer een Beheerverslag Deelnemingen Gemeente Rotterdam opgesteld. Dit Beheerverslag is in 2015 voor de eerste keer opgesteld om de gemeenteraad beter in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de ontwikkelingen in termen van strategie, investeringen en governance. Tevens zijn de, al dan niet financiële, resultaten van alle gemeentelijke deelnemingen gepresenteerd. Het Beheerverslag is in november vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij verbeterpunten meegegeven, die in het Beheerverslag 2016 worden verwerkt.