Loonkosten

De gerealiseerde loonkosten waren in 2015 lager dan begroot. Dit is vooral toe te wijzen aan de onderbezetting die de clusters aanhouden ter voorbereiding op de besparingsopdracht voor deze collegeperiode. Hiermee zet de dalende trend van de loonkosten van de afgelopen jaren verder door. De gemiddelde loonkosten per fte zijn wel licht gestegen ten opzichte van de begroting. Deze stijging is enerzijds het resultaat van CAO-afspraken en hogere pensioenpremies en ziektekostenpremies (sociale- en werkgeverspremies). Anderzijds is er de veranderende samenstelling van het personeelbestand (ander type/niveau functionarissen, anciënniteit) en de carrièreontwikkeling van ambtenaren (periodieke verhoging, promoties) van invloed. Ondanks deze stijging zijn de loonkosten over 2015 (€ 720 mln) met € 18 mln onder de begroting (€738 mln) gebleven en is er bovendien een daling t.o.v. 2014 gerealiseerd.

Loonkosten (in milj.)

2013

2014

2015*

Begrote loonkosten

705,8

740,8

737,7

Realisitie loonkosten

758,1

734,7

720,2

*Begrotingsstand uit de 10-maands brief

De gerealiseerde loonkosten bevatten circa € 32 mln aan frictiekosten bestaande uit arrangementen en loonkosten voor herplaatsingskandidaten. Deze kosten worden gedekt vanuit de frictiekostenreserve.