Rente opgenomen leningen

Gemiddelde rente leningen

2013

2014

2015

Gemiddelde omvang langlopende leningen OG voor doorlening

594.207

636.529

692.443

Gemiddelde omvang langlopende leningen OG voor concernfinanciering

1.253.466

1.212.688

1.258.254

Gemiddelde omvang netto kortlopende leningen en banksaldi

205.103

317.784

249.326

Gemiddelde omvang leningen voor concernfinanciering

1.458.569

1.530.472

1.507.580

Gemiddelde rente leningen OG voor doorlening

3,3%

3,0%

2,6%

Gemiddelde rente langlopende leningen OG voor concernfinanciering

3,7%

3,5%

3,4%

Gemiddelde rente kortlopende leningen en banksaldi

0,1%

0,1%

-0,2%

Gemiddelde rente leningen voor concernfinanciering

3,2%

2,8%

2,8%

Gemiddelde rente leningen

3,2%

2,9%

2,7%

Als er leningen worden verstrekt aan derden, wordt daarvoor in principe een lening opgenomen met eenzelfde verloop. Door de opgenomen en verstrekte leningen met elkaar in balans te brengen worden de renterisico’s op de verstrekte geldleningen beperkt. Omdat deze systematiek vroeger niet werd toegepast en er bij verzelfstandigingen een afwijkend regime geldt, zijn niet alle verstrekte geldleningen één-op-één ingeleend. Overigens rekent de gemeente waar nodig aan de geldnemers wel een renteopslag boven de inleenrente, om kredietrisico’s te kunnen opvangen. In 2015 is de gemiddelde omvang van deze specifiek voor doorverstrekking bedoelde opgenomen leningen toegenomen. Door de lage rentetarieven daalde de gemiddelde rente over dit deel van de portefeuille opgenomen langlopende leningen naar 2,6% in 2015.

De overige kort- en langlopende leningen hebben betrekking op de financiering van de andere activa op de gemeentelijke balans. Voor de duidelijkheid spreekt de gemeente hierbij van concernfinanciering. De leningen voor concernfinanciering zijn afgenomen. Dit kwam door de toename van de interne financieringsmiddelen in de vorm van reserves en voorzieningen. De gemeente in mindere mate dan in 2014 gebruik gemaakt van korte financieringsmiddelen. De gemiddelde rente voor het totaal aan kort- en langlopende leningen voor concernfinanciering in 2015 was 2,8%.