Leningverstrekking en garantieverlening

Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen uitzetten en garanties verlenen voor de publieke taak. We spreken van een publieke taak als overheidsingrijpen noodzakelijk is om een maatschappelijk belang te realiseren. De gemeenteraad bepaalt wat tot de publieke taak behoort. Bij het verstrekken van geldleningen en garanties is een voldoende motivering van de overwegingen vereist, zodat gemeenteraad en toezichthouder dit kunnen toetsen. Overwegingen voor de gemeenteraad hierbij zijn of de betreffende activiteiten direct of indirect van belang zijn voor alle of een groot deel van de eigen inwoners, en of de gemeente de geëigende overheidspartij is om deze activiteiten te steunen.

De verordening Leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014 biedt een helder en transparant kader voor de verstrekking van leningen en de verlening van garanties voor rechtspersonen. Bij leningverstrekking of garantieverlening stelt de gemeente zich terughoudend op (“Nee, tenzij…”). Daarnaast houdt de gemeente rekening met de staatssteunregelgeving. Het is verder de inzet van de gemeente om de kosten die samenhangen met de leningverstrekking en garantieverlening te beheersen en te verlagen door toepassing van een actief kredietrisicobeheer.