IFR-projecten

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Voor een deel van de projecten worden de kapitaallasten (rentelasten + afschrijving) uit het IFR gedekt. Dit zijn activeerbare investeringen met een economisch of maatschappelijk nut. Het andere deel van de projecten betreft investeringen die conform regelgeving niet activeerbaar zijn. Het verschil tussen deze twee type investeringen wordt hieronder kort uitgelegd.

Investeringen met een economisch nut (E)
Dit zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven. Bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verwerken. Of het betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en waar een markt voor is. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen (kostendekkend) tarief te heffen, is niet relevant voor de vraag of een investering een economisch nut heeft. Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd en op een consistente wijze worden afgeschreven. Namelijk conform de waardevermindering van de investeringen.

Investeringen met een maatschappelijk nut (M)
Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met economisch nut zijn investeringen met maatschappelijk nut. Denk aan investeringen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de aanleg van buitenruimte. Deze investeringen kunnen geactiveerd worden als deze zijn opgenomen in de Verordening Financiën Rotterdam 2013. Zo niet, dan worden deze investeringen in één keer afgeschreven. Dit noemen we investeringen à fonds perdu of out-of-pocket projecten (OOP).

In onderstaande tabel geven we per project de laatste raming, de realisatie in 2015 en het verschil in realisatie ten opzichte van de raming.

Project

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil

Buitenruimte Binnenstad

4.500

4.251

-249

Levendige Binnenstad (cultuur)

1.400

1.048

-352

Buitenruimte Pannekoekstraat / University College

200

127

-73

Buitenruimte Timmerhuis

700

280

-420

Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)

4.850

4.655

-195

Pact op Zuid

759

259

-500

Stadshavens 2007-2010

3.328

2.270

-1.058

Stadshavens MIP 2013/2014

2.395

2.254

-142

ECC (Rondje Rijnhaven/Maashaven)

123

0

-123

Kadeconstructie Fenixloodsen

50

9

-41

Clean Tech Delta (CTD)

2.360

1.903

-457

Spoor- en Provenierssingel

350

270

-80

Rotterdamse Stijl

205

0

-205

Bestaande Voorraad (oud)

1.217

909

-307

Particuliere Voorraad (nieuw)

2.207

2.027

-180

Glazen Maas (incl. Glazen Stad)

250

95

-155

Vergroeningsopgave

368

92

-276

Mallegatpark (natuurvriendelijke oever)

325

20

-305

Speelstad Rotterdam

600

0

-600

Ploeghof

50

50

0

Zuiderziekenhuis

270

259

-11

Monumenten (Van Ravesteijn) Blijdorp

500

0

-500

Toegankelijkheid sportaccomodaties

500

186

-314

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

660

0

-660

Sportcampus Rotterdam

6.805

2.464

-4.341

Hart van Zuid

44.100

6.269

-37.831

Coolsingel

500

0

-500

Hoekse Lijn

100

0

-100

Goudse Rijweg / Vlietlaan

610

260

-350

Voorbereidingsbudget

3.514

3.183

-332

Kapitaallasten gedekt uit het IFR

4.746

6.716

1.970

Correcties voorgaande jaren gewijzigd inzicht Verwerking Grondexploitaties

0

-6.821

-6.821

Correcties ivm  voorzien toekomstige verliezen Grondexploitaties

0

841

841

Totalen

88.542

46.619

-41.923

De totale begrote dekking uit het IFR voor investeringen incl kapitaallasten in 2015 bedroegen circa
€ 88,5 mln. De realisatie is uitgekomen op € 46,6 mln. Het verschil ten opzichte van de raming groot
€ 41,9 mln. wordt verklaard door achterblijvende onttrekkingen voor de out-of-pocket projecten, door actualisatie van boekwaarden van investeringsprojecten, waardoor eenmalig hogere afschrijvingslasten gedekt moesten worden en door de correcties in verband met gewijzigd inzicht verwerking grondexploitaties in relatie tot reserves. Een nadere toelichting van deze correcties in verband met het gewijzigd inzicht is opgenomen onder 6.2.5.

In Financiën/ reserves en voorzieningen/ IFR wordt per project een toelichting gegeven op de realisatie en de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. De niet uitgegeven bedragen blijven volgens de spelregels van het IFR geoormerkt voor de betreffende projecten. In de eerste bestuursrapportage 2016 worden de begrote onttrekkingen aan het IFR hiervoor aangepast. Indien vrijval van gereserveerde middelen binnen deze projecten mogelijk is, wordt dit bij de begroting 2017 aan de raad voorgelegd.