Gevoteerde investeringskredieten

De raad voteert kredieten meerjarig en op het niveau van de programma’s. Met voteren wordt bedoeld dat de raad toestemming geeft voor het aangaan van investeringsuitgaven of verplichtingen. Het college bewaakt de realisatie van het gevoteerde krediet. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. Het gaat dan vooral om het actualiseren van de planning van projecten en, bij jaarrekening, het afsluiten van kredieten.

In deze paragraaf geven we het overzicht van de realisatie van de al gevoteerde investeringskredieten en het verschil ten opzichte van de laatste raming. Ook gaan we in op de realisatie van de investeringen in de vervanging van onze kapitaalgoederen, zoals riolen en gemalen, openbare verlichting, kademuren en glooiingen.

Realisatie investeringen per programma
In onderstaande tabel geven we per programma de totalen weer van de gevoteerde investeringskredieten, de realisatie in 2015 en het krediet dat resteert na realisatie.

Programma

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Bestuur en Dienstverlening

1.700

0

0

0

0

1.700

Openbare Orde en Veiligheid

4.284

580

1.091

-719

1.091

3.595

Verkeer en Vervoer

122.464

88.064

7.239

-9.984

95.303

27.161

Economische zaken

0

0

0

0

0

Onderwijs

0

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

10.600

1.077

2.569

-502

3.646

6.954

Volksgezondheid en zorg

2.017

992

955

-70

1.947

70

Werk en inkomen

5.759

0

1.994

1.994

1.994

3.765

Maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

0

0

Beheer van de stad

466.494

98.866

59.226

9.217

158.092

308.402

Stedelijke inrichting

18.100

8.995

716

-1.659

9.711

8.389

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.166.216

613.387

112.841

-86.286

726.228

439.988

Algemene Middelen

5.815

1.258

2.373

-2.184

3.631

2.184

Serviceorganisatie

194.320

130.182

16.360

-16.903

146.542

47.778

Totaal

1.997.769

943.401

205.364

-107.096

1.148.185

849.986

In 2015 is er voor circa € 205,4 mln geïnvesteerd. De grootste investeringen vonden plaats binnen de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer van de stad, Serviceorganisatie en Verkeer en Vervoer.

Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 112,8 mln)
Dit betreft de investeringen in grondexploitaties 2015, de (financiële) afronding van Rotterdam Centraal en investeringen in maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijshuisvesting.

Beheer van de stad (€ 59,2 mln)
De investeringen hebben betrekking op Lease voertuigen/werktuigen, het gemeentelijk rioleringsplan, vervanging inzamelmiddelen, kademuren, bruggen en tunnels, openbare verlichting en de renovatie van de Maastunnel.

Serviceorganisatie (€ 16,4 mln)
Hierbij gaat het om investeringen in concernhuisvesting en automatiseringskosten bij de Serviceorganisatie.

Verkeer en Vervoer (€ 7,2 mln)
Binnen dit programma gaat het vooral om investeringen in modernisering van het straatparkeren, vervanging van verkeersregelinstallaties, Beter Benutten Fietsen en (fysieke) maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, programma Fietspaden, black spots en dynamisch verkeersmanagement.

Verschil realisatie ten opzichte van raming
In onderstaande tabel geven we per programma, inclusief prognoses en verplichtingen, de totalen weer van de laatste ramingen, de realisatie in 2015 en het verschil in realisatie ten opzichte van de raming.

Programma

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Bestuur en Dienstverlening

0

0

0

Openbare Orde en Veiligheid

1.810

1.091

-719

Verkeer en Vervoer

17.223

7.239

-9.984

Economische zaken

0

0

0

Onderwijs

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

3.071

2.569

-502

Volksgezondheid en zorg

1025

955

-70

Werk en inkomen

0

1.994

1.994

Maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

Beheer van de stad

50.009

59.226

9.217

Stedelijke inrichting

2.375

716

-1.659

Ruimtelijke Ontwikkeling

199.127

112.841

-86.286

Algemene Middelen

4.557

2.373

-2.184

Serviceorganisatie

33.262

16.360

-16.903

Totaal

312.460

205.364

-107.095

De totale begrote investeringen in 2015 bedroegen circa € 312,5 mln. De realisatie is uitgekomen op
€ 205,4 mln. In 2015 was er sprake van € 107,1 mln aan achterblijvende investeringen.

Het achterblijven van investeringen is vooral het gevolg van vertraging binnen de programma's Ruimtelijke Ontwikkeling, Serviceorganisatie en Verkeer en Vervoer. Bij Beheer van de Stad en Werk & Inkomen is er sprake van een overschrijding ten opzichte van de raming. De grootste afwijkingen per programma in de realisatie ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht.

Ruimtelijke Ontwikkeling (- € 86,3 mln.)

Investeringen Grondexploitaties 2015 (- € 82,0 mln)
De lagere besteding wordt voor een groot deel veroorzaakt door een reclassificatie van het project PMR 150 hectare van grondexploitatie naar een investeringsproject voor materiele vaste activa met maatschappelijk nut.  

De verdere afwijking wordt verklaard door de systeemtechnische beperkingen. De financiële applicatie vereist dat voor een verplichting het volledige budget beschikbaar is op het moment dat de verplichting aangemaakt wordt, ook als de uitnutting hiervan over meerdere jaren wordt verspreid, zoals bij een aanbesteding. Op portefeuilleniveau wordt getracht deze budgetovermaat te beperken, maar dit is nooit helemaal te voorkomen.
Een andere oorzaak is de bewuste keuze om in de grondexploitatieportefeuille rekening te houden met overprogrammering (circa 30%) om te zorgen dat er voldoende planaanbod is om in een jaar aan de vraag te kunnen voldoen. Deze overprogrammering (hogere raming) vertaalt zich in een verhoudingsgewijze even grote verhoging van de investeringen als van de desinvesteringen.

Investering PMR 150 hectare ( € 54, 6 mln.)
Als gevolg van een reclassificatie van het project PMR 150 hectare van grondexploitatie naar een investeringsproject voor materiele vaste activa met maatschappelijk nut heeft een besteding van € 54,6 mln. plaatsgevonden zonder afzonderlijk krediet. Het krediet zat opgenomen in het krediet voor Investeringen Grondexploitaties 2015. In 2016 zal een afzonderlijke kredietaanvraag worden gedaan.

Hart van Zuid ( - € 13,8 mln.)
Als gevolg van een reclassificatie van een grondexploitatie naar een exploitatieproject heeft er een onderuitnutting plaatsgevonden op het investeringskrediet Hart van Zuid.

Onderwijshuisvesting (- € 11,9 mln):
Door het overleg met de schoolbesturen over de uitvoering van het inrichting huisvestingsplan (IHP) zijn de investeringen vertraagd. De verwachting is dat het overleg inzake IHP tot eind 2016 zal duren. In dat kader zijn de investeringen op de projecten (veelal met een looptijd van drie tot zeven jaar) ook lager dan verwacht. In de projecten zijn de schoolbesturen bouwheer en is sprake van een afhankelijkheid als het gaat om voortgang van de bouw en mate van snelheid van afrekenen.

Rotterdam Centraal (- € 7,4 mln):
De investeringen voor het project Rotterdam Centraal blijven achter bij de prognose. Oorzaak hiervan is dat het afronden van het project nog niet (zoals eerder voorzien) in 2015 kon plaatsvinden. De resterende voorziene investeringen worden derhalve doorgeschoven naar 2016.

Serviceorganisatie (- € 16,9 mln)

Casco Stadskantoor/Timmerhuis (- € 6,3 mln):
Project is geactiveerd voor 88,924 mln. inclusief een raming voor de nazorgfase. Restbudget van 6,276 mln. is vrijval.

Inbouw Stadskantoor/Timmerhuis (- € 8,6 mln):
Oplevering eind 2015. Voor de nazorgfase is 2,4 mln geraamd in 2016. Verwachte vrijval is 5,871 mln.

Verkeer en vervoer (- € 9,9 mln)

H6-weg Hoek van Holland fase 2 (- € 2,2 mln):
De bestuurlijke besluitvorming (bestemmingsplanprocedure) is in 2016 voorzien waarna ontwerp en uitvoering zal plaatsvinden.
Bushaltetoegankelijkheid 2015 (- € 2,3 mln):
De realisatie op het investeringskrediet is lager dan oorspronkelijk verwacht. De gelden van de MRDH zijn zoveel mogelijk benut i.v.m. de einddatum van de beschikking. Voor de jaren 2016-2019 wordt een plan van aanpak gemaakt over welke haltes toegankelijk zullen worden gemaakt.

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 (- € 2,1 mln):
Een deel van deze middelen gaan ingezet worden voor aanpassing en vervanging verkeersregelinstallaties ten behoeve de bereikbaarheidsmaatregelen tijdens en na de Maastunnelrenovatie en het restant voor overige vervangingen.

Beheer van de stad (€ 9,2 mln)

Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (€ 12,3 mln):
De belangrijkste verklaring voor het verschil wordt veroorzaakt doordat de afrekening van de bijdrage van het waterschap Hollandse Delta van ca. € 10 mln niet gerealiseerd is in 2015 als gevolg van de noodzakelijke accountantsverklaring. Dit zal worden doorgeschoven naar 2016. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij de renovatie van het gemaal Pretorialaan.
 
Lease voertuigen/werktuigen 2015 (- € 1,6 mln):
Er zijn minder voertuigen aangeschaft voor de klanten van Lease. Hier staan lagere kapitaalslasten en lagere opbrengsten tegenover.

Vaste bruggen en kademuren & glooiingen (- € 0,9 mln):
Bij de vervanging van de kademuur Delfshavense Schie zijn lagere kosten voor damwandmateriaal gerealiseerd. De start van de vervanging van de kademuur Rijnhaven is verschoven van 2015 naar 2016.

Werk & Inkomen (€ 2 mln)

Dit betreft de realisatie op de investeringskredieten voor het Programma Innovatie, waarvoor reeds in de begroting 2015 middelen waren vrijgemaakt. Deze innovatie wordt samen met de andere grote steden in G4-verband opgepakt. Omdat deze kosten toch geactiveerd dienden te worden is bij de 10-maands een investeringskrediet aangevraagd. Dit krediet is door uw raad bij vaststelling van de 10-maands gevoteerd.

Meerjarenraming investeringen

Ten opzichte van het totaal aan gevoteerde investeringskredieten van € 2 miljard en de realisatie tot en met 2015 van € 1,2 miljard, is er sprake van een verschil van € 0,8 miljard. Dit verschil wordt echter niet volledig verklaard door het achterblijven van investeringen, maar heeft voor een groot deel ook te maken met het feit dat de raad investeringskredieten meerjarig voteert. Concreet betekent dit, dat voor een investering in één keer, een bruto bedrag wordt aangevraagd ter hoogte van de totale investering, maar dat de daadwerkelijke realisatie over meerdere jaren verspreid kan zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is het investeringskrediet binnen het beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling en wonen voor Hart van Zuid. Dit bedraagt totaal € 243 mln, maar de grootste uitgaven staan conform planning (bij raadsbesluit) pas in de komende jaren gepland. Het restant krediet bedraagt per 1 januari 2016 daardoor nog € 226 mln.

Bij investeringen/ investeringen 2015 is het totaaloverzicht opgenomen van alle gevoteerde investeringskredieten, inclusief realisatie, restant krediet en begrote investeringen.