Beleidsdoelstelling

De algemene beleidsdoelstelling voor verbonden partijen omvat de behartiging van het publiek belang door een verbonden partij met een private of publieke rechtsvorm, onder voorwaarde dat:

  • de risico’s in redelijke verhouding staan tot het publiek belang, zowel financieel als beleidsmatig;
  • de deelneming het meest efficiënte en effectieve instrument is om het beoogde beleidsdoel te realiseren;
  • het publiek belang en het toezicht daarop niet al op een andere wijze volledig is geborgd.

Deze voorwaarden zijn afgeleid van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018, die tezamen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Code Corporate Governance de belangrijkste richtlijnen vormen voor uitvoering van het beleid voor verbonden partijen. Het gaat hierbij in grote lijnen om het aangaan, beheer, evalueren en afstoten van verbonden partijen.