Belangen

Het BBV specificeert in lid 1c en 1d de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:

  • Bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht.
  • Financieel belang: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De verbonden partijen zijn als volgt in te delen:
Privaatrechtelijk verbonden partijen

  • Vennootschappen
  • Stichtingen
  • Verenigingen

Publiekrechtelijke verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regelingen