Bezetting en mobiliteit

Begin 2010 had de gemeente Rotterdam nog bijna 14.000 fte (inclusief deelgemeenten). Via motie 31, die eind 2011 werd aangenomen en medio 2015 werd afgedaan is de gemeentelijke organisatie in vijf jaar tijd afgenomen naar 10.907 fte per 31 december 2015. In 2015 was er sprake van een daling met 264 fte. Het beperkt invullen van vacatures door externen draagt bij aan deze daling. Zo’n 210 medewerkers zijn in 2015 de organisatie ingestroomd, circa 50% hiervan betreffen medewerkers jonger dan 35 jaar. De uitstroom wordt vooral veroorzaakt door natuurlijk verloop. Zo’n 65% van de in 2015 uitgestroomde medewerkers was 60 jaar of ouder.
In 2015 zijn, als gevolg van het collegeprogramma maatregelen inzet om verder te bezuinigen in de periode 2016-2018.

Medewerkers die als gevolg van de reorganisatie de herplaatsingstatus hebben gekregen worden sinds medio 2013 geplaatst bij het product Van Werk Naar Werk (VWNW). Het begeleiden van deze medewerkers wordt uitgevoerd door het Concern Mobiliteitscentrum (CMc), dat onderdeel uitmaakt van de Rotterdamse Serviceorganisatie (DC HR).

Eind 2015 zat er totaal 469 fte herplaatsingskandidaten bij VWNW. Als gevolg van reorganisaties is er in 2015 naast uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten ook sprake geweest van instroom. Per saldo is het aantal herplaatsingskandidaten ten opzichte van eind 2014 (586 fte) gedaald.

Aantal herplaatsingskandidaten (in fte)

FSK 1 t/m FSK 4

FSK 4 +

Totaal

Sociaal Statuut 2005/2010

25

127

152

Sociaal Statuut 2013

166

3.396

317

Totaal 

191

279

469

In de begeleiding van herplaatsingskandidaten heeft het CMc extra ingezet op het bieden van een toegesneden groepsgerichte aanpak in de begeleiding van kandidaten. Herplaatsingskandidaten worden in het kader van CV-verrijkende werkzaamheden zoveel mogelijk ingezet binnen het concern. Zo’n 45% van alle herplaatsingskandidaten is tijdelijk aan het werk binnen het concern.

Door- en uitstroom herplaatsingskandidaten (in fte)

2013

2014

2015

Interne doorstroom

103

231

85

Externe uitstroom

48

84

88

Totaal 

151

315

173

In 2015 is er voor 664 fte aan vacatures opengesteld. Voor vacatures met zeer strikte functie-eisen (o.a. Stadswachten en WMO-adviseurs) zijn binnen het concern moeilijk geschikte kandidaten te vinden. In die gevallen wordt de oplossing eerder gevonden in externe instroom en niet in interne doorstroom.

Vacatures (in fte)

2013

2014

2015

Aangemelde vacatures

617

674

664

Vervulde vacature

432

634

441

   met hpk

25%

29%

13%

   met vrijwillig mobiel

67%

53%

55%

   met extern*

8%

19%

32%