Achtervang waarborgfondsen

Borgstellingen door waarborgfondsen met achtervang gemeente

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Waarborgfonds Eigen Woning

4.722.000

4.590.000

4.322.000

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

7.716.220

7.381.510

7.142.129

Totaal borgstellingen door waarborgfondsen

12.438.220

11.971.510

11.464.129

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. Indien het fondsvermogen ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2011 is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Aangezien er vanaf dat moment geen hypotheken meer onder Rotterdamse achtervang worden aangegaan en er op bestaande leningen wordt afgelost, zal dit bedrag jaarlijks verder afnemen.

De Stichting WSW heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW zekerheid aan geldgevers van die woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. Om te voorkomen dat het WSW wordt aangesproken op zijn borgstelling zijn er verschillende vangnetten en buffers. Zijn deze ontoereikend, dan wordt de achtervang van Rijk en gemeenten aangesproken.

In lijn met de voorgaande jaren wordt het risicobedrag voor de achtervangpositie voor de waarborgfondsen weergegeven als het totaal van de borgstellingen die de waarborgfondsen hebben afgegeven op Rotterdams grondgebied. Dit is niet het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Rotterdam. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen als die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten wordt het hier gepresenteerde bedrag als verdeelsleutel gehanteerd. Een stelselwijziging waarbij op een eenduidige wijze het daadwerkelijke risico van de achtervangpositie voor de gemeente kan worden bepaald, vraagt om een breed gedragen methodiek. Daarom worden hierbij ook andere gemeenten betrokken, evenals de beide waarborgfondsen. In de loop van 2016 hoopt de gemeente Rotterdam tot een dergelijke stelselwijziging te komen.