Drempel schatkist bankieren

Toets drempel schatkistbankieren

2013

2014

2015

2015 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

Grondslag: omvang begroting

4.294.857

3.776.978

3.623.553

3.623.553

3.623.553

3.623.553

3.623.553

Drempelbedrag

11.340

10.304

9.997

9.997

9.997

9.997

9.997

Gemiddelde omvang banksaldi

6.354

11.459

6.352

16.961

4.129

1.433

2.884

Ruimte (+) / overschrijding (-)

4.986

-1.155

3.645

-6.964

5.868

8.564

7.113

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren wordt het de gemeenten toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2015 uit op € 10 mln. Zoals in de jaarrekening 2014 is gemeld, werd in dat jaar bij de beoordeling van het saldo abusievelijk een nieuwe rekening voor speciale ontvangsten buiten beschouwing gelaten. Daardoor werd in 2014 het drempelbedrag overschreden, met een doorwerking naar het eerste kwartaal in 2015. Naar aanleiding hiervan zijn de cashmanagementprocedures zodanig aangepast dat een herhaling hiervan niet meer kan voorkomen. Gemiddeld over het jaar bedroeg het saldo op de bankrekeningen € 6,4 mln en over het hele jaar gemeten blijft het saldo dus ruim onder de drempel van € 10 mln. In de wet Fido is overigens geen sanctie opgenomen bij overschrijding.